ALFUN a.s.

Általános értékesítési és szállítási feltételek


2015/01hu változat


I. Bevezető rendelkezések

 1. Az árú vásárlása és értékesítése a megkötött adásvételi szerződés feltételei szerint lesz lebonyolítva (továbbá „ASZ“). Az ASZ tartozékai az Általános értékesítési és szállítási feltételek (továbbá „VPDP“).
 2. Ezek a VPDP az ALFUN a.s. társaságnál (továbbá „értékesítő“), minden vásárlás esetén be vannak tartva.
 3. A vásárló köteles az értékesítőnek azonnal, legkésőbb az ASZ tervezet érvényességi időpotjáig visszaküldeni a jóváhagyott szerződési tervezetet (ASZ), vagy ellenjavaslatát jóváhagyásra. Az esetben, ha az értékesítő ezt nem kapja kézhez, az ASZ megkötési javaslat megszünik, tehát az értékesítő továbbá nincs lekötve a szerződéssel, ha nem igazolja, hogy az árút így is fogja szállítani.
 4. A jóváhagyott ASZ tervezetet a vásárló az értékesítőnek postán, e-maillel, vagy faxszal küldi el.
 5. Az ASZ-ben az eltérő rendelkezéseknek elsőbbsége van a VPDP-ben foglalt javításokkal szemben.
 6. Az ASZ aláírásával, az ASZ tartalmával kapcsolatos előzetes megbeszélésből és korrespondenciából (bejelentett szándék) adódó bármiféle kötelezettség érvényét veszti.

II. Alapvető szerződési feltételek

 1. Az értékesítő lekötelezi magát az árú szállítására, s vásárló arra, hogy az árút átveszi, s az árú vételárát a megadott feltételek szerint törleszti.
 2. A Polgárjogi törvény § 1730 értelmében, az árakról szóló információk bizalmas információknak vannak nyilvánítva.
 3. Az esetben, ha a vásárló bármely fizetéssel késedelemben van, az értékesítő nem köteles kiszállítani az árút, a megkötött ASZ-ben meghatározott határidőn belül; a ilyen késedelmi idő hosszával automatikusan eltolódik az értékesítő általi árú szállítása.
 4. A vásárló lekötelezi magát arra, hogy az értékesítőt minden cím-, inkasszó- és adó adatok változásáról értesíti, mégpedig az adaváltozást követően, késedelem nélkül (legkésőbb 15 napon belül).
 5. Az ASZ, vagy VPDP által meghatározott kötelezettségek megszegése esetén, a vásárló köteles, az ASZ tárgyát képező árú vételára 30%-nak megfelelő kötbért fizetni. Az esetben, ha az értékesítő, a IV. cikk 1. pontja szerint ellép az adásvételi szerződéstől, erre az esetre a VI.cikk 3. pontja lesz alkalmazva.

III. Vételár és törlesztési feltételek

 1. Ha az ASZ másképp nem írja elő, az árakat, beleértve a szállító csomagolást is, az EXW paritás üzleti központja állapítja meg. A szerződéses záradékokra az INCOTERMS 2012 vonatkozik.
 2. Az értékesítő, a ténylegesen kiadott árúmennyiségre adószámát állít ki. Az ár leszámolásánál irányadó az árú mennyisége a szállítóval való átvétel pillanatában.
 3. A vásárló, az értékesítő által kiállított adószámla (továbbá „számla“) alapján, kifizeti a vételárat.
 4. Az esetben, ha az ASZ tartalmazza a törlesztés módját – előleg (előfizetés), a vásárló a vételárat, az értékesítővel kiállított előleg számla alapján törleszti. Az esetben, ha előfizetésben állapodtak meg, az értékesítő, a megbeszélt ár törlesztéséig, nem köteles a vásárló részére árút szállítani.
 5. Az esetben, ha az ASZ-ben biztosítási fizetési eszköz volt megállapítva (pl. banki garancia, váltó, stb.), az értékesítő, a teljes és pontos iratok kézhezvételéig, nem köteles a vásárló részére árút szállítani.
 6. Az esedékesség az ASZ-ben van meghatározva, s a számla kiállításához van kötve.
 7. Az értékesítőnek, késedelmes törlesztés esetén, jogában áll a vásárló részére szerződéses kamatot számlázni, a késedelem minden napjáért a tartozás összege 0,05% értékében.
 8. A vásárlónak nincs joga arra, hogy a vételárat, vagy bizonyos részét visszatartsa, vagy a bármilyen okból reklamált, visszaadásra szánt árút, vagy ezeket a követeléseket egyoldalúan leszámítsa a vételárból, beleértve a reklamáció által érvényesített igényeket. Az árú elvesztése, ellopása, vagy megkárosodása esetén, mely akkor történt, amikor az árúval kapcsolatos kockázat átszállt a vásárlóra, az érvényesített reklamáció sem menti fel a vásárlót a vételár törlesztésétől.

IV. Árú szállítása

 1. Az árú szállítása közúti árufuvarozás útján történik a vásárló ASZ-ben meghatározott igénye és diszpozíciója szerint.
 2. A vásárlónak jogában áll a fuvarozást a saját költségére bebiztosítani; ez esetben ezt köteles bizonyíthatóan az értékesítő tudomására hozni, legkésőbb az árú értékesítő általi elküldése előtt. A vásárló lekötelezi magát arra, hogy saját fuvar bebiztosítása esetén, az árút, az értékesítő értesítését követően legkésőbb 7 naptári napon belül átveszi. Az esetben, ha a vásárló, az értékesítő felhívására nem veszi át az árút a meghatározott időn belül és az ASZ-szel meghatározott helyen, az értékesítőnek jogában áll kártérítést követelni a késői átvételért; elsősorban, eladhatja az árút, s követelheti az eredeti vételár és az árú értékesítésével nyert ára közötti különbséget.
 3. Az értékesítő fenntartja az árú +/- 10% - os súly mennyiségi tolernciával való szállításának a jogát.
 4. Az árúszállítás időpontjának eltelte után, a szállítási időpont, az eredeti kikézbesítési időponttól további 25 nappal meg lesz hosszabbítva az esetben, ha az értékesítő a vásárlótól legkésőbb 5 napon belül, az eredeti időpont eltelte után, nem kapja kézhez a VI.2.c) VPDP szerinti írásbeli felhívást. A szállítási időpont megosszabbítása esetén, e pont szerint, az értékesítő nem köteles késedelmi kamatot fizetni.
 5. Az értékesítő fenntartja magának azt a jogot, hogy a vásárlónak, előző írásbeli fgyelmeztetést követően, megszünteti az árú szállítását addig, amig teljesen meg nem törleszti az értékesítő felé fennálló kötelezettségeit. Az értékesítő ezen viselkedését nem lehet az árú késedelmes szállításának tulajdonítani, s nem lehet oka semmiféle szankciónak, kártérítésnek, vagy az ASZ-től való elállásnak.
 6. Az árú károsodásának a kockázata, az árú, értékesítő üzemében való felrakodás pillanatában, átszáll a vásárlóra.
 7. Az értékesítő feltételezi, hogy a vásárló ismeri az árú felrakodás alapvető szabályait, s károsodás, elsősorban korrózió elleni védelmét; a vásárló köteles legalább ezeket a szabályokat betartani. Az értékesítő által megadott alapvető szabályokat megtalálja az értékesítő honlapján www.alfun.cz.
 8. Az értékesítő árú szállításával való késedelme esetén, a vásárlónak joga van, a nem kiszállított napi árú vételárának 0,05 % értékében, szerződéses kötbérre. A kiszámlázott szerződéses kötbér teljes összege nem haladja meg a nem kiszállított árú vételárának a 10%-t, miközben a polgárjogi törvény § 2050 rendeletének § 2050 érvényes.

V. Tulajdonjog fenntartása

 1. Az értékesítő, az ASZ-ben specifikált árúhoz, az árú teljes vételárának és minden kapcsolatos követelés, vásárló általi törlesztéséig, tulajdonjoggal rendelkezik. A vásárló, a vételár törlesztéséig köteles az árúról gondoskodni, védeni károsodás, vagy eltulajdonítás ellen.
 2. Az esetben, ha a vásárló, a vételár fizetésével késedelemben van, s az értékesítő árujával diszponál, az értékesítőnek jogában áll:
  a) az értékesítő képviselői szabadon beléphetnek a vásárló ingatlanára és jogukban áll az árúval való manipulációval kapcsolatos adatok megtekintésére,
  b) a vásárló minden hasznára, mely az árúval való jogtalan manipulációval és diszpozícióval keletkeztek, az értékesítő minden követelménye teljesítéséig.
 3. Ez esetben a vásárló adósa köteles kiegyenlíteni a tartozásokat közvetlenül az értékesítő felé, s a vásárló az adóstól a kiegyenlítést, kizárólag az értékesítő számlájára kérheti.

VI. Az adásvételi szerződés megszüntetése

 1. Az értékesítőnek jogában áll ellépni az ASZ-től az esetben, ha:
  a) a vásárló bármilyen, az értékesítővel szembeni pénzbeli kötelezettséggel késedelemben van, vagy a hitelbiztosító elutasít elegendő biztosítási limitet nyújtani a vásárlóval szembeni keresletek bebiztosítására;
  b) a vásárlóval szemben fizetésképtelenségi eljárás indult;
  c) a vásárló másképp szegte meg az ASZ-el adott kötelességeit, mint az a) pont tartalmazza, és az értékesítő felszólítása ellenére sem tette jóvá, s azt, a felszólítás kikézbesítését követő 20 munkanapos határidőn belül sem.
 2. A vásárlónak jogában áll ellépni az ASZ –től az esetben, ha:
  a) az értékesítő, az árú szállításával több, mint 40 napos késedelemben van;
  b) az értékesítőre csődeljárás lett indítva;
  c) az értékesítő megszegte az ASZ-t, s a vásárló írásbeli felszólítására sem tette jóvá, s azt, a felszólítás kikézbesítését követő 20 munkanapos határidőn belül sem.
 3. Az esetben, ha az értékesítő, az 1. bekezdésben foglaltak miatt felmondja az ASZ-t, a vásárló köteles az értékesítő részére, nem legyártott árú esetében, az árú ASZ-ben megegyezett vételárának a 10 %-t töleszteni, és kötbért fizetni, a már előállított, felmondással érintett árú megállapított vételárának a 65%-ban.
 4. Az esetben, ha az értékesítő felmondja az ASZ-t, a vásárlónak jogában áll, a felmondás következtében keletkezett bizonyítható többletkiadás megtérítésére, a megszegett szerződés tárgyát képező árú értékének maximálisan 30%-ban.

VII. Az árú hibái és reklamáció

 1. A vásárló, árú hibáiból eredő jogossága megszünik az esetben, ha a hibák jellegét az értékesítőnek nem jelenti írásban az alábbi terminusokban:
  a) az árú szembetünő hibáit (pl. korrózió) és a mennyiségi elégtelenséget legkésőbb az árú átadásakor,
  b) rejtett hibák – azonnal, a hibák felfedezésekor, legkésőbb az átadás utáni 30 napon belül.
 2. Az árú hibáit a vásárló köteles az értékesítőnek írásban bejelenteni e fejezet 1. bekezdésben megadott határidőkön belül. A hibajelentéssel együtt, ugyanazon terminuson belül, fotodokumentációval igazolni a reklamációra való jogosultágot, s hozzácsatolni a kitöltött reklamációs protokollt. Ellenkező esetben a vásárló reklamációból adódó joga megszünik.
 3. Mennyiségi különbségek, vagy szállítás közben megkárosodott árú esetében, a vásárló köteles az értékesítőnek felterjeszteni, az árú szállítótól való átvételekor felvett eredeti írásbeli jegyzetet a fotodokumentációval együtt. A vásárló továbbá, az értékesítő felszólítására, köteles bebizonyítani, hogy betartotta a IV.7.VPDP szerint, az árú kezelésére vonatkozó alapszabályokat.
 4. A meghibásodott, reklamált árút külön kell raktározni, eredeti állapotban, s az értékesítő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, a reklamáció teljes elintézéséig, tilos vele manipulálni.
 5. A reklamáció elismerése esetén, az értékesítő, saját választása szerint:
  a) az észlelt hibákat megfelelő határidőn belül eltávolítani,
  b) az eredeti feltételek szerint kiegészítő, vagy pótlagos szállítást foganatosítani,
  c) kérni az árú visszaadását az ezt követő vételár visszafizetésével,
  d) árcsökkentést foganatosítani.

VIII. Felelősség és erőhatalom

 1. Az értékesítőnek joga van azon károk megtérítésre, melyek az ASZ megszegésével keletkeztek, s arra, a megállapított kötbér mellett is. Az a szerződő fél, mely megszegte ASZ általi kötelezettségét, köteles a másik szerződő félnek megtéríteni a kárt, viszont maximálisan az árú értéke magasságában.
 2. A szerződő fél nem felel a keletkezett károkért az esetben, ha bebizonyítja, hogy a kötelesség elmulasztását előre nem látható, elháríthatatlan, rendkívüli jellegű körülmények idézték elő, melyeket az ASZ megkötése idején nem lehetett elvárni, s melyeket nem lehetett megakadályozni, kikerülni, sem túltenni rajtuk (mint erőhatalom) Erőhatalomnak van tulajdonítva: háború (hadüzenettel,vagy hadüzenet nélkül), polgárháború, felkelések és forradalmak, kalózkodás és szabotázs, természeti katasztrófák, robbanás, tűz, gépek, termelő- és más berendezések megsemmisítése, bojkott, mindennemű sztrájk és embargó, az üzemek és ezek kirendeltségeinek az elfoglalása, mely az értékesítő, gyártó, stb, alszállítói üzemében történt, állami szervek beavatkozása. Az un. erőhatalom körülményeit pl. a kereskedelmi kamara igazolásával lehet bebizonyítani.
 3. Az a szerződő fél, akinél az erőhatalom körülményei keletkeztek, azonnal, mihelyt tudomást szerez róla, köteles ezt a tényt és következményeit, felesleges késedelem nélkül, a másik szerződő fél tudomására hozni, ellenkező esetben felelős lesz a keletkezett kárért. A felelősség elhárítása arra az időszakra vonatkozik, mely alatt az erőhatalom, ev. ennek hatása tart. Az esetben, ha az erőhatalom megakadályozza az értékesítőnek ASZ által kiszabott feltételek telljesítését, jogában áll az árú átadási terminusát ezzel arányosan meghosszabbítani.
 4. Az erőhatalom eseményei felszabadítják a kötelezettet a kártérítési kötelesség, bírság, vagy más szerződéssel meghatározott szankciók alól, kivételt képez a kölcsönök törlesztése, mellyel az illetékes szerződő fél a másiknak tartozik, s az a teljes törlesztés időtartama alatt.
 5. Az esetben, ha az erőhatalom 3 hónapnál tovább tart, bármelyik szerződő félnek jogában áll kilépni az ASZ-ből, egyes részeiből, s azt további igények nélkül.

IX. Záró rendelkezések

 1. A szerződéssel létrejött jogi viszonyok a Cseh Köztársaság jogrendjének vannak alárendelve, elsősorban a Polgárjogi törénykönyv 89/2012 számú törvényének.
 2. Az adásvételi szerződésből adódó és vele kapcsolatos minden vitában véglegesen, a Cseh Köztársaság Ipari – és Agrár Kamara melletti Választott Bíróság fog dönteni ennek rendje szerint egy, a Választott Bíróság elnöke által kinevezett bíró vezetése alatt. Az eljárás helye Olomouc. Ezen kívül az értékesítőnek jogában áll más bírósághoz is fordulni.
 3. ASZ-t, változásait és toldalékait írásbeli formában kell elkészítení, melyet mindkét szerződő fél felelős képviselői aláírnak.
 4. A VPDP az értékesítő honlapján található www.alfun.cz

2015. junius 15, Bruntál

Ing. Marcela Hendrychová
az ALFUN a.s. társaság cégjegyzője

 

The signed version of General sales and delivery conditions of ALFUN plc. can be downloaded hereEMPTY

KOSIK
loading