ALFUN a.s.

Ogólne warunki sprzedaży i warunki dostaw Spółki ALFUN a.s. - (spółka akcyjna)


Wersja 2015/01 PL


I. Postanowienia wstępne

 1. Kupno i sprzedaż towarów kieruje się według uzgodnionej Umowy Kupna (zwanej dalej „UK”). Częścią UK są niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i warunki dostaw (zwane dalej „OWSiD”).
 2. Niniejsze OWSiD zostaną zastosowane do wszystkich zakupów u Spółki ALFUN a.s., (zwany dalej tylko, jako „sprzedawca”).
 3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż do terminu ważności propozycji UK oddać/przesłać potwierdzoną propozycję UK, lub wysłać do sprzedawcy kontrpropozycję o jej potwierdzenie. W przypadku, gdy sprzedawca nie otrzyma wyżej wymienioną propozycję, dana propozycja zawarcia UK wygasa, a sprzedawca nie będzie już nią związany, nie potwierdzając ze swojej strony, że towar pomimo to zostanie dostarczony.
 4. Zatwierdzoną propozycję UK kupujący prześle sprzedawcy za pośrednictwem poczty, e-mailem lub faksem.
 5. Odmienne postanowienia w UK mają pierwszeństwo w stosunku do regulacji zawartych w OWSiD.
 6. W momencie podpisania UK unieważnieniem zostaje objęta wszystka dotychczasowa negocjacja i korespondencja (oświadczenia woli) dotyczące zakresu UK.

II. Podstawowe warunki umowy

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar, a kupujący zobowiązuje towar odebrać i zapłacić za dostarczony towar cenę zgodnie z ustalonymi warunkami.
 2. Informacje o cenach są uznawane za poufne w rozumieniu § 1730 Obchodní Zákoník – (kodeksu handlowego).
 3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru w terminach uzgodnionych według UK, w przypadku, jeśli kupujący zalega z jakąkolwiek płatnością; o okres takiego opóźnienia z płatnością automatycznie przesuwa się czas dostawy od sprzedawcy.
 4. Kupujący zobowiązuje się do powiadomienia sprzedawcy o każdej zmianie adresu, o zmianie danych bankowych i danych podatkowych niezwłocznie (nie później niż 15 dni) od wprowadzenia zmiany danych.
 5. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z UK lub z OWSiD, kupujący zostaje zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30% ceny z towarów stanowiących przedmiot UK. Jeśli sprzedawca odstąpi od umowy kupna według art. VI. punkt 1, wówczas obowiązuje art. VI. punkt 3.

III. Cena i warunki płatności

 1. O ile nie uzgodniono inaczej w UK, są ceny ustalone według zgodności handlowej EXW siedziba sprzedawca łącznie z materiałami pakunkowymi. Dla uzgodnionych klauzuli obowiązuje INCOTERMS 2012.
 2. Sprzedawca wystawi fakturę VAT zgodnie faktyczną ilością dostarczonego towaru. Do fakturowania ma kluczowe znaczenie wskazanie danych o ilości w momencie odbioru towaru przez przewoźnika.
 3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę zakupu na podstawie faktury VAT (dalej tylko „faktura”) wystawionej przez sprzedawcę.
 4. Jeżeli w UK został podany sposób płatności - zaliczka (płatność z góry), kupujący zapłaci cenę zakupu na podstawie faktury – proforma, wystawionej przez sprzedawcę. Jeśli została uzgodniona płatność z góry, sprzedawca nie jest zobowiązany do czasu zapłaty uzgodnionej ceny, dostarczyć towary kupującemu.
 5. Jeżeli w UK został uzgodniony zabezpieczający instrument płatniczy (np. Gwarancja bankowa weksel itp.) sprzedawca nie jest zobowiązany do czasu otrzymania pełnej i dokładnej dokumentacji, dostarczyć towary kupującemu.
 6. Termin płatności jest określony w UK i wiąże się z wystawioną fakturą.
 7. Sprzedawca ma prawo obciążyć kupującego w przypadku opóźnionej płatności odsetkami umownymi za zwłokę w wysokości 0,05% należnej kwoty pozostającej do spłaty, za każdy dzień zwłoki.
 8. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania ceny zakupu lub jej części, lub reklamowane towary przeznaczone do zwrotu, z jakiegokolwiek powodu, lub dane roszczenia jednostronnie zliczyć w tym również roszczenia z wniesionych reklamacji. Straty, kradzieże lub uszkodzenia towarów, które nastąpiły po przejściu ryzyka na towary kupującego lub wniesiona reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłaty ceny zakupu.

IV. Dostawy towarów

 1. Transport towarów dokonywany jest za pośrednictwem transportu drogowego według wymagań i dyspozycji kupującego podanych w UK.
 2. Kupujący ma prawo sam zorganizować sobie transport, i to na własny koszt; w takim przypadku, jest on w oczywisty sposób zobowiązany do zawiadomienia sprzedawcy nie później niż do czasu wysyłki towaru przez sprzedawcę. Kupujący zobowiązuje się, że w przypadku zapewnienia sobie własnego transportu, odbierze towar nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu wezwania od sprzedawcy. Jeśli kupujący po otrzymanym wezwaniu od sprzedawcy nie odbierze towar w terminie i miejscu uzgodnionym według UK, sprzedawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody spowodowane przez opóźnione odebranie; w szczególności, może sprzedać towar i dochodzić różnicę w cenie między pierwotnie ustaloną ceną kupna a kwotą otrzymaną z tytułu sprzedaży towarów.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostarczenia towarów w ilości (wagowo) z tolerancją +/- 10%.
 4. W przypadku upłynięcia daty dostawy towarów zostanie data dostawy przedłużona o dodatkowe 25 dni od pierwotnej daty dostawy, jeżeli sprzedawca nie otrzyma od kupującego, nie później niż piątego dnia po upływie pierwotnej daty dostawy pisemnego zawiadomienia według art. VI.2.c) - OWSiD. W przypadku przedłużenia daty dostawy według tego punktu, nie zobowiązuje sprzedawcę do zapłaty kar umownych za zwłokę.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, za pisemnym powiadomieniem kupującego do zawieszenia wszystkich dostaw towarów do kupującego, aż do czasu całkowitej zapłaty wszystkich zaległych zobowiązań kupującego wobec sprzedawcy. Dane działanie sprzedawcy nie zostaje postrzegane, jako opóźnienie w dostarczaniu towarów ze strony sprzedawcy, i nie uprawniają kupującego do dochodzenia odszkodowania do kar umownych i wycofania się z UK.
 6. Niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w chwili jego załadunku w zakładzie sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zakłada, że kupujący zna podstawowe zasady dysponowania i ochronę towarów przed uszkodzeniem, zwłaszcza przed korozją; Kupujący powinien przynajmniej przestrzegać wyznaczone zasady. Podstawowe zasady określone przez sprzedawcę, dostępne są na stronie internetowej sprzedawcy www.alfun.cz.
 8. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów ze strony sprzedawcy, kupujący ma prawo do kary umownej w wysokości 0,05% z ceny zakupu niedostarczonych towarów z codziennym naliczeniem. Łączna kwota naliczonej kary umownej nie przekroczy 10% ceny zakupu za niedostarczone towary, z zastrzeżeniem obowiązywania postanowień § 2050 Czeskiego Kodeksu Cywilnego.

V. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedający ma tytuł prawny do towarów określone w UK aż momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu za towary i wszystkich płatnych zaległości sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu za towary, dbać o towar, chronić go przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
 2. W przypadku, gdy kupujący zalega z zapłatą ceny kupna, i jest w posiadaniu towaru, który jest własnością sprzedawcy, wówczas sprzedawca ma prawo do:
  a) nieograniczonego wstępu przedstawicieli sprzedawcy na teren nieruchomości kupującego oraz prawa dostępu do informacji na temat manipulacji z towarami,
  b) do jakichkolwiek zysków kupującego, które mu wynikają z związku z nieuprawnioną manipulacją i dysponowaniem towarem powstałe do momentu spłaty wszystkich wierzytelności sprzedającego.
 3. W tym przypadku dłużnik kupującego jest zobowiązany do bezpośredniego płacenia sprzedającemu, a kupujący ma prawo żądać zapłaty od dłużnika wyłącznie na konto sprzedawcy.

VI. Rozwiązanie umowy kupna

 1. Sprzedawca ma prawo do wycofania się z UK w przypadku, gdy:
  a) kupujący zalega z zapłatą jakiejkolwiek zobowiązania pieniężnego wobec sprzedawcy, lub w przypadku, gdy ubezpieczyciel kredytów odmówi zapewnienia odpowiedniego limitu ubezpieczenia od roszczeń ubezpieczeniowych w stosunku do kupującego;
  b) gdy wobec kupującego zostało wszczęte postępowanie upadłościowe;
  c) kupujący wyraźnie naruszył UK inaczej niż według wyżej opisanego punktu a), gdy poprzez wezwanie o naprawę przez sprzedawcę, naruszenie nie usunął w ciągu 20 dni od dnia otrzymania wezwania.
 2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od UK w przypadku, gdy:
  a) sprzedawca ma zaległość w dostarczaniu towarów więcej niż 40 dni;
  b) wobec sprzedawcy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe;
  c) przedawca wyraźnie naruszył UK, gdy pomimo pisemnego wezwania do naprawy ze strony kupującego, nie usunął dane naruszenie w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.
 3. W przypadku odstąpienia od UK przez sprzedawcę z powodów wymienionych w ustępie 1, wówczas kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% z ustalonej ceny zakupu za towary zgodnie z UK w przypadku nieprodukowanych towarów, oraz karę umowną w wysokości 65% z uzgodnionej ceny zakupu za już wyprodukowane towary, których odstąpienie dotyczy.
 4. W przypadku odstąpienia od UK przez sprzedawcę, kupujący ma prawo do odszkodowania za udowodnione koszty dodatkowe, które zostały poniesione w wyniku odstąpienia, lecz maksymalnie do wysokości 30% od wartości towarów, które były przedmiotem ukończonej UK.

VII. Wady towaru i reklamacje

 1. Prawo kupującego za wady wygasa, jeżeli pisemnie nie zawiadomi sprzedawcę o charakterze ujawnionych wad w następujących terminach:
  a) wady oczywiste towaru (np. korozja) i wady w ilości towarów najpóźniej w momencie dostawy,
  b) wady ukryte - natychmiast po wykryciu, jednak nie później niż 30 dni od daty dostawy.
 2. Wady towaru, kupujący musi zawiadomić na piśmie sprzedawcę w terminach określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu. Wraz z zawiadomieniem o wadach, musi w jednakowym terminie dostarczyć dokumenty i fotodokumentację, które wskazują zasadność wzniesionych roszczeń oraz dostarczyć wypełniony protokół reklamacyjny. W przeciwnym razie prawo kupującego za wady wygasa.
 3. W przypadku ujawnienia różnic w ilości lub uszkodzenia towaru podczas transportu, kupujący musi przedstawić sprzedawcy oryginał pisma o przyjęciu towaru od przewoźnika, wraz z fotodokumentacją. Kupujący jest także zobowiązany na wniosek sprzedawcy udowodnić zastosowanie się do podstawowych zasad zarządzania z towarami na podstawie art. IV.7.OWSiD.
 4. Uszkodzone, reklamowane towary muszą być przechowywane oddzielnie, w stanie pierwotnym, gdy bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedawcy nie można z danym towarem zarządzać, aż do pełnego załatwienia reklamacji.
 5. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca może według własnego wyboru:
  a) wykryte wady w rozsądnym czasie usunąć,
  b) przeprowadzić dodatkową, czyli zastępczą dostawę zgodnie z pierwotnymi warunkami,
  c) żądać zwrotu towaru z późniejszym zwrotem ceny zakupu,
  d) obniżyć cenę.

VIII. Odpowiedzialność i siła wyższa

 1. Sprzedawca ma prawo do odszkodowania, które powstało mu naruszeniem UK, nawet obok zastrzeżenia sobie uzgodnionej kary umownej. Strona umowy, która naruszyła obowiązki wynikające z UK, zobowiązana jest uiścić drugiej stronie umowy rekompensatę powstałej szkody, nie mniej jednak do maksymalnej wysokości wartości towaru.
 2. Strona nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody, jeżeli udowodni, że niedotrzymanie zobowiązania powstało wynikiem nieprzewidzianych i nieuniknionych okoliczności nadzwyczajnej powagi, które nie można było przewidywać w chwili podpisywania UK, i których nie można było zapobiec, uniknąć lub przezwyciężyć (określane również, jako „siła wyższa”). Za siłę wyższą w szczególności uważa się: wojna, wypowiedziana i niewypowiedziana, inne wojny domowe, bunty i rewolucje, działania piratów, katastrofy naturalne, eksplozje, pożary, sabotaże, zniszczenie maszyn do produkcji i innych urządzeń, bojkoty, strajki, nałożone embargo każdego charakteru, obsadzenie zakładu i jego filii, które miały miejsce w zakładzie sprzedawcy, producenta, czyli również jego podwykonawców, interwencje urzędów państwowych. Okoliczności tzw. siły wyższej można udowodnić np. na podstawie Zaświadczenia Izby Gospodarczej.
 3. Strona umowy, u której powstały okoliczności siły wyższej, zobowiązana jest o danym fakcie i jej konsekwencjach powiadomić drugą stronę umowy niezwłocznie po tym, co się o niej dowiedziała, w przeciwnym razie w pełnym zakresie odpowiada za wynikłą szkodę. Zastrzeżenie odpowiedzialności jest skuteczne przez okres, w którym siła wyższa, lub jej następstwa trwają. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia sprzedawcy wykonanie warunków UK, ma prawo do rozsądnego wydłużenia terminu dostawy.
 4. Przypadki siły wyższej zwalniają zobowiązaną stronę z obowiązku zapłaty odszkodowania, kary lub inne sankcje objęte umową, z wyjątkiem płacenia odsetek należne od drugiej stronie umowy, i to przez okres istnienia powodu ich płatności.
 5. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż trzy miesiące, każda ze stron umowy ma prawo do odstąpienia od UK, czyli z jej części, bez dalszych roszczeń.

IX. Postanowienia Końcowe

 1. Stosunki prawne powstałe w związku z niniejszą umową kupna regulowane są prawem Republiki Czeskiej, w szczególności Ustawą nr 89/2012 Dz. U., Czeski Kodeks Cywilny („KC”).
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej UK i w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej, według jego rozporządzeń, przez jednego arbitra wyznaczonego przez Prezesa Sądu Arbitrażowego. Miejscem spraw sądowych jest Ołomuniec. Zamiast tego, Sprzedawca jest upoważniony zwrócić się do Sądu właściwego.
 3. UK i jej zmiany, dodatki wraz z aneksami muszą być dokonane w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
 4. Niniejsze OWSiD (Ogólne warunki sprzedaży i warunki dostaw) dostępne są na stronie internetowej sprzedawcy www.alfun.cz.

W Bruntau dnia 15 czerwca 2015r.th, 2015

Ing. Marcela Hendrychová
Pełnomocnik ALFUN a.s.

 

Ogólne warunki sprzedaży i warunki dostaw Spółki ALFUN a.s. - (spółka akcyjna) można go pobrać tutajEMPTY

KOSIK
loading