ALFUN a.s.

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti ALFUN sk, s.r.o.


I. Úvodné ustanovenia

 1. Kúpa a predaj tovaru sa riadi dohodnutou kúpnou zmluvou (ďalej tiež len „KZ“). Súčasťou KZ sú tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej tiež len „VODP“).
 2. Tieto VODP sa uplatnia pre všetky nákupy u spoločnosti ALFUN sk, s.r.o. (ďalej tiež len „predávajúci“).
 3. Kupujúci je povinný obratom, najneskôr však do dátumu platnosti návrhu KZ vrátiť potvrdený návrh KZ alebo zaslať protinávrh predávajúcemu k potvrdeniu. V prípade, že predávajúci neobdrží potvrdený návrh kupujúcim, návrh na uzavretie KZ zaniká a predávajúci ním nie je naďalej viazaný, pokiaľ nepotvrdí, že i napriek tomu bude tovar dodaný.
 4. Potvrdený návrh KZ zašle kupujúci predávajúcemu poštou, e-mailom alebo faxom.
 5. Odlišné ustanovenia v KZ majú prednosť pred úpravou obsiahnutou vo VODP.
 6. Podpisom KZ zaniká akákoľvek záväznosť všetkých predbežných rokovaní a korešpondencie (vyhlásené zámery) týkajúce sa rozsahu KZ.

II. Základné zmluvné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa dohodnutých podmienok.
 2. Informácie o cenách sú považované za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka.
 3. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehotách podľa uzavretých KZ, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby; o dobu takéhoto omeškania sa automaticky predlžuje doba dodania zo strany predávajúceho.
 4. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu každú zmenu adresných, inkasných a daňových údajov bezodkladne (najneskôr do 15 dní) po zmene údajov.
 5. Pri porušovaní povinností vyplývajúcich z KZ alebo z VODP, je kupujúci zaviazaný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny tovaru tvoriaceho predmet KZ.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Pokiaľ nie je v KZ dohodnuté inak, sú ceny stanovené na obchodnej parite EXW - sídlo predávajúceho vrátane prepravných obalov. Pre dohodnuté doložky platia INCOTERMS 2012.
 2. Predávajúci vystaví daňový doklad podľa skutočne dodaného množstva tovaru. Pre účtovanie ceny je rozhodujúci údaj o množstve v momente prevzatia tovaru prepravcom.
 3. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe daňového dokladu (ďalej len „faktúra“) vystaveného predávajúcim.
 4. Pokiaľ je v KZ uvedený spôsob úhrady – záloha (platba vopred), zaplatí kupujúci kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim. Pokiaľ bola dohodnutá platba vopred, predávajúci nie je povinný do zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny dodať kupujúcemu tovar.
 5. Pokiaľ bol v KZ dohodnutý zaisťovací platobný nástroj (napr. banková záruka, zmenka atď.), nie je predávajúci povinný do obdržania úplných a presných dokladov, dodať kupujúcemu tovar.
 6. Splatnosť je určená v KZ a viaže sa na vystavenie faktúry.
 7. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu pri oneskorenej platbe zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 8. Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať kúpnu cenu alebo jej časť alebo reklamovaný tovar určený k vráteniu z akéhokoľvek dôvodu, alebo tieto nároky jednostranne započítať, a to vrátane nárokov z uplatnených reklamácií. Strata, odcudzenie alebo poškodenie tovaru, ku ktorému došlo po prechode nebezpečenstva na tovare na kupujúceho, ani uplatnená reklamácia, nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.

IV. Dodanie tovaru

 1. Doprava tovaru sa uskutočňuje cestnou kamiónovou dopravou podľa požiadaviek a dispozícií kupujúceho uvedených v KZ.
 2. Kupujúci je oprávnený zabezpečiť si dopravu sám, na vlastné náklady; v tom prípade je povinný oznámiť toto preukázateľne predávajúcemu najneskôr do doby odoslania tovaru predávajúcim. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zabezpečenia vlastnej dopravy, prevezme tovar najneskôr do 7 kalendárnych dní po obdržaní výzvy od predávajúceho. Ak kupujúci po výzve predávajúceho neprevezme tovar v lehote a na mieste dohodnutom v KZ, je predávajúci oprávnený žiadať náhradu škody vzniknutej oneskoreným prevzatím; najmä môže predať tovar a žiadať rozdiel medzi pôvodne dohodnutou kúpnou cenou a cenou získanou za predaj tovaru.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo dodávať tovar v množstevnej (váhovej) tolerancii +/- 10 %.
 4. V prípade uplynutia termínu dodania tovaru, lehota dodania sa predlžuje o ďalších 25 dní od pôvodného termínu dodania, pokiaľ predávajúci od kupujúceho neobdrží najneskôr do 5 dní od uplynutia pôvodného termínu dodania písomnú výzvu na dodanie tovaru. V prípade predĺženia lehoty dodania podľa tohto bodu, nie je predávajúci povinný k úhrade zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo, po tom ako na to písomne upozorní kupujúceho, pozastaviť všetky dodávky tovaru kupujúcemu do úplnej úhrady splatných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Toto konanie predávajúceho sa nepovažuje za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru a nezakladá nárok kupujúceho na zmluvné sankcie, náhradu škody a odstúpenie od KZ.
 6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom nakládky tovaru v podniku predávajúceho.
 7. Predávajúci predpokladá, že kupujúci pozná základné pravidlá zaobchádzania s tovarom a jeho ochranou pred poškodením, najmä koróziou; kupujúci je povinný dodržiavať minimálne tieto pravidlá. Základné pravidlá stanovené predávajúcim sú taktiež k dispozícii na webovej stránke www.alfun.cz/sk.
 8. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z kúpnej ceny nedodaného tovaru. Celková výška vyúčtovanej zmluvnej pokuty neprekročí 10 % kúpnej ceny nedodaného tovaru, pričom platí, že kupujúci nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

V. Výhrada vlastníctva

 1. Predávajúci má vlastnícke právo k tovaru špecifikovanom v KZ až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar a všetkých splatných pohľadávok predávajúceho. Kupujúci je povinný do zaplatenia kúpnej ceny za tovar sa o tovar starať, chrániť ho pred poškodením alebo odcudzením. Kupujúci nie je oprávnený tovar spracovať až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
 2. Pre prípad, že kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, a disponuje s tovarom vo vlastníctve predávajúceho, má predávajúci právo:
  a) voľného vstupu zástupcov predávajúceho do nehnuteľnosti kupujúceho a právo na sprístupnenie údajov o manipulácii s tovarom,
  b) na akékoľvek výnosy kupujúceho, ktoré mu v dôsledku neoprávnenej manipulácie a dispozície s tovarom vznikli až do zaplatenia všetkých pohľadávok predávajúceho.
  Pre tento prípad je predávajúci oprávnený vyzvať dlžníka kupujúceho na zaplatenie úhrady pre kupujúceho na účet predávajúceho, pričom kupujúci je oprávnený a zároveň povinný požadovať úhradu od svojho dlžníka len na účet predávajúceho (dohodnuté platobné miesto).

VI. Ukončenie kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od KZ v prípade, že:
  a) kupujúci je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu, alebo pokiaľ úverová poisťovňa odmietne poskytnúť dostatočný poistný limit pre poistenie pohľadávok voči kupujúcemu;
  b) kupujúci porušil KZ inak, ako podľa písmena a) a napriek výzve predávajúceho k odstráneniu porušenia, nedošlo k odstráneniu porušenia ani v lehote 20 dní od doručenia výzvy.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od KZ v prípade, že:
  a) predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 40 dní;
  b) predávajúci porušil KZ a napriek písomnej výzve kupujúceho na odstránenia porušenia, predávajúci porušenie neodstránil ani v lehote 20 pracovných dní od doručenia výzvy.
 3. V prípade, že kupujúci poruší akúkoľvek svoju povinnosť v zmysle bodu 1. tohto článku VODP, predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z dohodnutej kúpnej ceny tovaru podľa KZ v prípade nevyrobeného tovaru a zmluvnej pokuty vo výške 65 % z dohodnutej kúpnej ceny už vyrobeného tovaru.
 4. V prípade odstúpenia od KZ zo strany predávajúceho z iných dôvodov ako uvedených v bode 1 tohto článku VODP, má kupujúci právo na náhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu vzniknú v dôsledku odstúpenia, maximálne do výšky 30 % z hodnoty tovaru, ktorý bol predmetom ukončenej KZ.

VII. Vady tovaru a reklamácia

 1. Právo kupujúceho z vád tovaru zaniká, pokiaľ neoznámi písomne predávajúcemu povahu vád v týchto lehotách:
  a) zjavné vady tovaru (napr. korózia) a množstevné vady najneskôr pri dodaní
  b) skryté vady - ihneď po zistení; najneskôr však do 30 dní od dodania.
 2. Vady tovaru musí kupujúci písomne oznámiť predávajúcemu v lehotách uvedených v odseku 1 tohto článku. Spolu s oznámením vád musí v tej istej lehote doložiť doklady a fotodokumentáciu, z ktorých vyplýva oprávnenosť reklamácie a doručiť vyplnený reklamačný protokol. V opačnom prípade právo kupujúceho z vád tovaru zaniká.
 3. Pri rozdieloch v množstve alebo pri poškodení tovaru v priebehu jeho prepravy, je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál písomného zápisu o prevzatí tovaru od prepravcu spolu s fotodokumentáciou. Kupujúci je súčasne povinný na žiadosť predávajúceho preukázať dodržanie základných pravidiel zaobchádzania s tovarom podľa čl. IV ods. 7 VODP.
 4. Poškodený, reklamovaný tovar musí byť uskladnený oddelene, v pôvodnom stave a bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho sa s ním nesmie nakladať až do úplného vyriešenia reklamácie.
 5. V prípade uznania reklamácie, môže predávajúci podľa vlastného uváženia:
  a) zistené vady v primeranej lehote odstrániť,
  b) uskutočniť doplňujúcu, resp. náhradnú dodávku za pôvodných podmienok,
  c) požadovať vrátenie tovaru s následným vrátením kúpnej ceny,
  d) poskytnúť zľavu z ceny.

VIII. Zodpovednosť a vyššia moc

 1. Predávajúci má nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením KZ, a to i popri nároku na dohodnutú zmluvnú pokutu. Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z KZ, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu, avšak maximálne do výšky hodnoty tovaru.
 2. Zmluvná strana nie je zodpovedná za vniknutú škodu, pokiaľ preukáže, že nesplnenie povinnosti vzniklo následkom nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolností mimoriadnej povahy, ktoré nebolo možné v čase uzavretia KZ predpokladať, a ktorým sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať (ďalej tiež len „vyššia moc“). Za vyššiu moc sa považuje najmä: vojna, vyhlásená alebo nevyhlásená, občianske vojny, vzbury a revolúcie, pirátske činy a sabotáže, prírodné katastrofy, explózie, požiare, zničenie strojov, výrobných a iných zariadení, bojkoty, štrajky a embargá každého druhu, obsadenie podnikov a ich pobočiek, ktoré nastalo v podniku predávajúceho, výrobcu, resp. jeho subdodávateľov, zásahy úradov štátu. Okolnosti tzv. vyššej moci je možné preukázať napr. potvrdením obchodnej komory.
 3. Zmluvná strana, u ktorej vznikli okolnosti vyššej moci, je povinná túto skutočnosť a jej následky oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedela, v opačnom prípade zodpovedá za spôsobenú škodu v plnom rozsahu. Vylúčenie zodpovednosti je účinné počas doby, počas ktorej vyššia moc, resp. jej následok trvá. Pokiaľ vyššia moc bráni predávajúcemu plniť podmienky KZ, má právo primerane predĺžiť termín dodávky tovaru.
 4. Udalosti vyššej moci oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, pokuty alebo iné zmluvne dohodnuté sankcie, s výnimkou povinnosti platiť úroky, ktoré zmluvná strana dlží druhej zmluvnej strane, a to po dobu existencie dôvodov ich platenia.
 5. Pokiaľ vyššia moc trvá dlhšie ako 3 mesiace, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpiť od KZ, resp. jej časti, bez ďalších nárokov.

IX. Doručovanie

 1. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami sa budú doručovať osobne alebo poštou. Poštou doručuje jedna zmluvná strana (odosielateľ) druhej zmluvnej strane (adresátovi) na adresu miesta podnikania (sídla) uvedenú v KZ. Ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, považuje sa deň, keď pošta písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku alebo deň, keď ju adresát odmietol prevziať, za deň doručenia. Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ak sa zmení adresa miesta podnikania (sídla) niektorej zo zmluvných strán, je táto zmluvná strana povinná druhej zmluvnej strane písomne oznámiť novú adresu bez zbytočného odkladu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa doručuje na adresu uvedenú v zmluve s dodržaním postupu podľa tohto článku VODP.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej len „ZRK“) dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z VODP alebo súvisiacich s VODP, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik VODP alebo tejto rozhodcovskej doložky, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Tieto spory bude rozhodovať Slovenský stály rozhodcovský súd (ďalej len „SSRS“) so sídlom v Trnave na ulici Hlavná 31, ktorý zriadil Inštitút právnych štúdií, IČO: 45 746 516, so sídlom Hlavná 31, Trnava, podľa ZRK a podľa platných ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu SSRS. Predávajúci je taktiež oprávnený obrátiť sa na všeobecný súd.
 3. KZ a jej dodatky musia byť urobené v písomnej forme a podpísané zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.
 4. Tieto VODP sú k dispozícii na webovej stránke www.alfun.cz/sk.

V Seredi, dňa 21.09.2016

 

ALFUN sk, s.r.o.
Ing. Václav Jízdný, konateľ

 

Podpísanú verziu Všeobecných obchodných a dodacích podmienok spoločnosti ALFUN sk, s.r.o. si môžete stiahnuť tu

Podpísanú verziu Základných pravidiel pre manipuláciu s tovarom a jeho ochranou pred poškodením si môžete stiahnuť tuEMPTY

KOSIK
loading