GDPR - ALFUN

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro zákazníky a dodavatele dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost ALFUN a.s. se řídí podle nařízení Evropské unie o Ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation = GDPR) č. 2016/679 ze dne 25.05.2016 se začátkem účinnosti od 25.05.2018.

1. Správce osobních údajů

Společnost ALFUN a.s., se sídlem Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál, IČ: 25828649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2732 (dále jen Správce).

2. Účel zpracování osobních údajů

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu pro registraci zákazníka, identifikaci zákazníka, nákup zboží, dodávky zboží, identifikace platby, zpracování reklamací, uzavření smluvních ujednání o nákupu a pro obchodní sdělení.

Osobní údaje můžou být použity také i pro marketingové účely na základě souhlasu subjektu údajů nebo na základě oprávněného zájmu, pro účely oslovení s nabídkou služeb či produktů, popř. pro vyřízení požadavků, dotazů, a připomínek.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Odesláním údajů na webu alfun.cz, vyplněním poptávkového formuláře, odesláním e-mailové adresy či osobním potvrzením objednávky na pobočce uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi správce, případně zpracovatelem, se kterým má správce uzavřenou smlouvu, a to pro definované účely.

Účel Vznik, správa a ukončení zakázky obsahuje tyto podúčely – Registrace a identifikace zákazníka, Uzavření kupní smlouvy, Dodávka zboží a služeb, Fakturace a Platby.

4. Doba uložení osobních údajů

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. U většiny smluvních vztahů je potřeba zajistit dobu archivace související s daňovým řízením (po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo).

Výjimkou může být uchování osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Tyto údaje jsou zpracovány po dobu, po kterou je poskytnut souhlas nebo do jeho odvolání (odvolání souhlasu je možno pomocí e-mailu nebo telefonicky).

5. Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány strojově nebo manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě v souladu s uvedenými zákony.

6. Poučení o právech zákazníků

a) Právo zákazníka na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo požádat Správce o poskytnutí informace o rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Žádost zákazník uplatňuje osobně na kterékoliv pobočce Správce. Lhůta pro poskytnutí požadovaných informací je 30 dnů. Za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

b) Právo na přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu

Zákazník má právo požádat Správce o přenos svých osobních údajů ve strojově čitelné podobě. Žádost podává zákazník osobně na kterékoliv pobočce Správce. Po ztotožnění zákazníka při převzetí žádosti přenosu osobních údajů začíná běžet 30-ti denní lhůta pro jeho provedení. Osobní údaje budou připraveny ve strojově čitelném kódu a bude předán zákazníkovi osobně, po ztotožnění, na pobočce Správce. Správce si vyhrazuje ponechání osobních údajů zákazníka v souvislostmi s právními povinnostmi (Faktury, Záruční doby) podle doby stanovené v příslušných zákonech (zákon 563/1991 Sb. a ve znění pozdějších úprav a Občanský zákoník 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších úprav). Za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

c) Právo zákazníka na vymazání osobních údajů

Zákazník má právo požádat Správce o výmaz svých osobních údajů. Žádost podává zákazník na kterékoliv pobočce Správce. Po ztotožnění zákazníka při převzetí žádosti výmazu osobních údajů začíná běžet 30ti denní lhůta pro jeho provedení. Osobní údaje budou vymazány z marketingových databází pro komunikaci. Správce si vyhrazuje ponechání osobních údajů zákazníka v souvislostmi s prvními povinnostmi (Faktury, Záruční doby) podle doby stanovené v příslušných zákonech (zákon 563/1991 Sb. a ve znění pozdějších úprav a Občanský zákoník 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších úprav). Za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

d) Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné na základě svobodného a vědomého projevu vůle zákazníka uděleného podle článku.

e) Další práva zákazníka

Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s účelem uděleného souhlasu, ochranou jeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, popř. platnými nařízeními (např. GDPR apod.), může (i) požádat Správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, (iii) po případě obrátit se na kontrolní orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů). Lhůta na prošetření žádosti je na straně Správce 30 dnů od obdržení žádosti. Žádost u Správce je možné uplatnit pouze písemně, a to pro zákazníky v České republice na e-mail adrese . Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení

Odesláním objednávky zboží, služeb, katalogu apod., vyplněním webového formuláře zákazník uděluje souhlas Správci se zpracováním osobních údajů za účelem a v rozsahu, jak je v článku 2, 3 a 4 a v zákoně uvedeno a dále vyslovuje v souladu s § 7 zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s šířením obchodních sdělení. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka i v případě, že webový formulář vyplnila jiná osoba než zákazník, jehož osobní údaje byly ve formuláři uvedeny. Dojde-li k zpracování osobních údajů zákazníka podle předchozí věty a oprávněný zákazník se toho dovolá, postupuje Správce obdobně jako v článku 4, nebude-li dotčený zákazník požadovat jinak.