Warunki sprzedaży i dostaw

verze 2023/01cz

I. Postanowienia początkowe

 1. Zakup i sprzedaż produktów regulują postanowienia zawartej umowy kupna-sprzedaży (zwana dalej „UK-S”). Elementem składowym UK-S są niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostaw (zwane dalej „OWSD”).
 2. Niniejsze OWSD mają zastosowanie do wszystkich zakupów produktów od spółki ALFUN a.s. (zwanej także „sprzedawcą”).
 3. Kupujący jest zobowiązany niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie upływu ważności projektu UK-S, zwrócić zawierdzony projekt UK-S lub złożyć sprzedawcy do zatwierdzenia zmodyfikowaną wersję. Jeżeli sprzedawca nie otrzyma powyższego projektu, wtedy propozycja zawarcia UK-S wygasa i sprzedawca nie jest nią związany, o ile nie potwierdzi, że także w tej sytuacji produkty zostaną dostarczone.
 4. Potvrzený návrh KS zašle kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem.
 5. Odmienne uzgodnienia zawarte w UK-S mają pierwszeństwo przed przepisami OWSD.
 6. W wyniku podpisania UK-S wygasają wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i korespondencja (przedstawione intencje) dotyczące zakresu UK-S.

II. Podstawowe warunki umowy

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towary, kupujący zobowiązuje się odebrać towary i zapłacić za dostarczone towary uzgodnioną cenę sprzedaży.
 2. Zgodnie z przep. § 1730 Kodeksu cywilnego informacje dotyczące cen są uważane za poufne.
 3. Sprzedawca nie jest zobowiązany dostarczyć kupującemu towary w terminach określonych w zawartej UK-S, jeżeli kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek należności, sprzedawca automatycznie wydłuża termin dostawy o czas takiej zwłoki.
 4. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o każdej zmianie danych adresowych, płatności i podatkowych (nie później jednak niż do 15 dni od jej wystąpienia).
 5. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z UK-S lub z OWSD, kupujący jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 30 % ceny towarów, będących przedmiotem UK-S. W przypadku odstąpienia sprzedawcy od UK-S zgodnie z art. VI pkt 1 stosuje się przep. art. VI., pkt 3.

III. Cena i warunki płatności

 1. O ile w UK-S nie uzgodniono inaczej, ceny są określone na zasadzie EXW siedziba sprzedawcy i zawierają koszt opakowań transportowych. Warunki dostawy określają przepisy INCOTERMS 2020.
 2. Sprzedawca wystawi fakturę na podstawie faktycznie dostarczonej ilości towarów. Podstawą do ustalenia ceny jest ilość towarów w momencie ich odebrania przez przewoźnika.
 3. Kupujący zapłaci cenę sprzedaży na podstawie faktury (zwanej dalej „fakturą”) wystawionej przez sprzedawcę.
 4. Jeżeli w UK-S została określona jako forma płatności zaliczka (przedpłata), wtedy kupujący zapłaci cenę sprzedaży na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez sprzedawcę. Jeżeli została uzgodniona płatność z góry, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów kupującemu do momentu zapłaty uzgodnionej ceny.
 5. Jeżeli w UK-S uzgodniono formę płatności z zabezpieczeniem (np. gwarancja bankowa, weksel itd.), sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów kupującemu do momentu otrzymania kompletnych i bezbłędnych dokumentów.
 6. Terminy płatności określa UK-S i odnoszą się do daty wystawienia faktury.
 7. Sprzedawca jest upoważniony do obciążenia kupującego, w przypadku opóźnienia płatności, odsetkami umownymi za zwłokę w wysokości 0,05% zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki.
 8. Kupującemu nie przysługuje prawo do wstrzymania się z zapłatą ceny sprzedaży lub jej części, lub reklamowanych towarów przeznaczonych do zwrotu z powodu jakichkolwiek przyczyn, lub jednostronnego skompensowania takich roszczeń, w tym roszczeń wynikających ze złożonych zgłoszeń reklamacyjnych. Strata, kradzież lub uszkodzenie towarów, które nastąpiło po przejściu ryzyka na towarach na kupującego ani zgłoszenie reklamacyjnie nie zwalniają kupującego z obowiązku zapłaty ceny sprzedaży.

IV. Dostawa towarów

 1. Dostawa towarów odbywa się za pomocą transportu drogowego zgodnie z określonymi w UK-S wymaganiami i dyspozycjami kupującego.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do samodzielniego zapewnienia dostawy na koszt własny, w takim przypadku kupujący jest zobowiązany do powiadomienia o tym w sposób udokumentowany sprzedawcy nie później niż do terminu wysyłki towarów przez sprzedawcę. W przypadku zapewnienia własnej dostawy kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów nie później niż do 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu wezwania od sprzedawcy. Jeżeli kupujący po wezwaniu sprzedawcy nie odbierze towarów w uzgodnionych w UK-S terminie i miejscu, sprzedawca może zażądać odszkodowania szkody wynikającej z opóźnionego odbioru; w szczególności może sprzedać towary i żądać zapłaty różnicy pomiędzy pierwotnie uzgodnioną ceną, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży towarów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostawy towarów z tolerancją ilości (masy) +/-10% dla aluminium i stali nierdzewnej oraz +/-20% dla stali.
 4. W przypadku upływu terminu dostawy towarów, termin dostawy ulega wydłużeniu o 25 dni w stosunku do pierwotnego terminu dostawy, jeżeli sprzedawca nie otrzyma od kupującego nie później niż do 5 dni od upływu pierwotnego terminu dostawy pisemne wezwanie, o którym mowa w art. IV.2 c) OWSD. W przypadku przedłużenia terminu dostawy zgodnie z niniejszym punktem sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za zwłokę.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania, po pisemnym ostrzeżeniu skierowanym do kupującego, wszystkich dostaw towarów do pełnego uregulowania wymagalnych zobowiązań kupującego wobec sprzedawcy. Taka czynność sprzedawcy nie jest uważana za zwłokę sprzedawcy w dostawie towarów i nie stanowi podstawy do roszczeń kupującego w zakresie sankcji umownych, odszkodowania lub odstąpienia od UK-S.
 6. Ryzyko powstania szkody w towarach przechodzi na kupującego w momencie załadunku towarów w zakładzie sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zakłada, że kupujący zna podstawowe zasady używania towarów i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem, w szczególności korozją; kupujący jest zobowiązany do przynajmniej przestrzegania tych zasad. Podstawowe zasady określone przez sprzedawcę są dostępne także na stronie internetowej sprzedawcy www.alfun.cz.
 8. W przypadku zwłoki sprzedawcy z dostawą towarów, kupującemu przysługuje prawo do otrzymania kary umownej w wysokości 0,05% ceny sprzedaży niedostarczonych towarów za jeden dzień. Całkowita wysokość naliczonej kary umownej nie może przewyższyć 10% ceny sprzedaży niedostarczonych towarów, przy czym obowiązują przepisy § 2050 Kodeksu cywilnego.

V. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawcy służy prawo własności towarów określonych w UK-S do momentu zapłacenia pełnej ceny sprzedaży za towary i wszystkich należnożci sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany do czasu zapłacenia ceny sprzedaży za towary troszczyć się nimi, chronić je przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
 2. W przypadku gdy kupujący znajdzie się w zwłoce z zapłatą ceny sprzedaży i dysponuje towarem, będącym własnością sprzedawcy, sprzedawcy przysługuje prawo do:
  a) swobodnego dostępu przedstawicieli sprzedawcy na teren nieruchomości kupującego i prawo do otrzymania informacji dotyczących manipulacji z towarem,
  b) wszystkich pożytków kupującego, które powstały mu na skutek nieuprawnionej manipulacji i dyspozycji towarami, aż do czasu zapłaty wszystkich należności sprzedawcy.

W takim przypadku dłużnik-kupującego jest zobowiązany do zapłaty bezpośrednio sprzedawcy, a kupującemu przysługuje prawo do domagania się zapłaty od dłużnika jedynie na rachunek sprzedawcy.

VI. Rozwiązanie umowy kupna-sprzedaży

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od UK-S w następujących przypadkach:
  a) kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego wobec sprzedawcy, lub w przypadku gdy ubezpieczalnia kredytowa odrzuci wniosek o przyznanie dodatkowego limitu ubezpieczeniowego w celu ubezpieczenia należności wobec kupującego;
  b) zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne wobec kupującego;
  c) kupujący naruszy postanowienia UK-S w inny sposób, niż o którym mowa w lit. a), i mimo wezwania sprzedawcy nie usunął takiego naruszenia ani w terminie 20 dni od jego doręczenia.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od UK-S w następujących przypadkach:
  a) sprzedawca pozostaje w zwłoce z dostawą towarów o więcej niż 40 dni;
  b) zostało ogłoszone postępowanie upadłościowe wobec sprzedawcy;
  c) sprzedawca naruszył przepisy UK-S i mimo wezwania kupującego nie usunął takiego naruszenia ani w terminie 20 dni od jego doręczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od UK-S przez sprzedawcę z powodu, o którym mowa w ust. 1., kupujący zobowiązuje się zapłacić na rzecz sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% określonej ceny sprzedaży towarów zgodnie z UK-S w przypadku niewyprodukowanych towarów oraz karę umowną w wysokości 65% określonej ceny sprzedaży już wyprodukowanych towarów objętych odstąpieiem.
 4. W przypadku odstąpienia od UK-S przez sprzedawcę, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu udokumentowanych dodatkowych kosztów, które powstały mu w wyniku odstąpienia, nieprzewyższających 30% wartości towarów zgodnie z przedmiotem rozwiązanej UK-S.

VII. Wady towarów i zgłoszenia reklamacyjne

 1. Wynikające z wad towarów uprawnienia kupującego wygasną, jeżeni nie zostaną zgłoszone sprzedawcy na piśmie, łącznie z określeniem charakteru wad, w następujących terminach:
  a) widoczne wady towarów (np. korozja) i wady w ilości towarów - nie później niż w momencie dostawy;
  b) ukryte wady - natychmiast po wykryciu, nie później jednak niż do 30 dni od dostawy.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia wad towarów na piśmie sprzedawcy w terminach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. W tym samym terminie, razem ze zgłoszeniem wady, jest on zobowiązany do przedstawienia dokumentów i fotografii potwierdzających zasadność zgłoszenia reklamacyjnego oraz przedłożenia uzpełnionego protokołu reklamacji. W przeciwnym razie prawa kupującego wynikające z wad towarów wygasa.
 3. W przypadku różnic ilościowych lub uszkodzenia towarów podczas transportu, kupujący jest zobowiązany do przedstawienia sprzedawcy oryginalnego pisemnego protokołu o odebraniu towarów od przewoźnika łącznie z dokumentacją fotograficzną. Jednocześnie kupujący jest zobowiązany, na wniosek sprzedawcy wykazać przestrzeganie podstawowych zasad używania towarów, o których mowa w art. IV 7 OWSD.
 4. Towary zawierające uszkodzenia objęte zgłoszeniem reklamacyjnym należy przechowywać oddzielnie w pierwotnym stanie, bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedawcy nie mogą one zostać użyte aż do ostatecznego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. W przypadku akceptacji zgłoszenia reklamacyjnego, sprzedawca może według własnego wyboru:
  a) usunąć wykryte wady w odpowiednim terminie,
  b) wykonać uzupełniającą lub dodatkową dostawę na pierwotnych warunkach,
  c) żądać zwrotu towarów, z następnm zwrotem ceny sprzedaży,
  d) obniżyć cenę.

VIII. Odpowiedzialność i siła wyższa

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do żądania odszkodowania szkody, która powstała na skutek naruszenia przepisów UK-S, także poza prawem do otrzymania uzgodnionej kary umownej. Strona umowy, która naruszyła obowiązek wynikający z UK-S, jest zobowiązania do udzielenia odszkodowania drugiej stronie umowy w wysokości nieprzewyższającej wartość towarów.
 2. Strona umowy nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę, jeżeli zostanie wykazane, że niespełnienie obowiązku wynikało z nieprzewidywanych i nieodwracalnych okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, które to nie były możliwe do przewidzenia w czasie zawarcia UK-S i którym nie było możliwe zapobiec, uniknąć ich ani pokonać (zwane także „siłą wyższą”). Za siłę wyższą uważane są w szczególności: działania wojenne, ogłoszone i nieogłoszone, wojny domowe,, bunty i rewolucje, działania piractwa i sabotażowe, klęski żywiołowe, eksplozje, pożary, zniszczenia maszyn, urządzeń produkcyjnych i innych, wszelkiego rodzaju bojkoty, strajki i embarga, zajęcie zakładów i ich oddziałów, które nastąpiło w przedsiębiorstwie sprzedawcy, producenta lub jego poddostawców, ingerencje organów państwa. Okoliczności tzw. siły wyższej można wykazać np. za pomocą potwierdzenia izby handlowej.
 3. Strona umowy będąca pod wpływem siły wyższej, zobowiązuje się do poinformowania o niej i jej skutkach drugiej strony umowy bez zbędnej zwłoki po powzIęciu informacji o niej, w przeciwnym razie ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodą. Zwolnienie z odpowiedzialności jest skuteczne w czasie, w którym trwają siła wyższa lub jej skutki. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia sprzedawcy realizację warunków UK-S, wtedy przysługuje mu prawo do odpowiedniego wydłużenia terminu dostawy towarów.
 4. Zdarzenia siły wyższej zwalniają stronę obowiązaną z obowiązku odszkodowania szkody, zapłaty kar lub innej sankcji na podstawie umowy, z wyjątkiem odsetek należnych drugiej stronie umowy w czasie występowania przyczyn ich płacenia.
 5. W przypadku trwania siły wyższej w okresie dłuższym niż 3 miesiące, każdej stronie umowy przysługuje prawo do odstąpienia od UK-S lub jej części bez jakichkolwiek dalszych roszczeń.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Stosunki prawne wynikające z niniejszej umowy kierują się prawem Republiki Czeskiej, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego (ustawa nr 89/2012 Dz. U. Republiki Czeskiej), zwanego dalej „kc”.
 2. Wszelkie spory wynikające lub związane z UK-S będą rozstrzygane z ostatecznym skutkiem przez Sąd Arbitrażowy działający przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej zgodnie z jego regulaminem przez jednego arbitra mianowanego przez przewodniczącego Sądu Arbitrażowego. Miejscem posiedzenia jest Olomouc. Oprócz tego sprzedawcy przysługuje prawo do zwrócenia się także do regularnego sądu.
 3. UK-S i jej zmiany oraz aneksy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez umocowanych reprezentantów obu stron umowy.
 4. Niniejsze OWSD są do dyspozycji na stronie internetowej sprzedawcy www.alfun.cz

V Bruntále dne 26.6.2023

Ing. Václav Jízdný
Prezes zarządu spółki ALFUN a.s.

Wersja CZ – Podpisaną werjsę Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy ALFUN a.s. można pobrać tutaj

Wersja EN – Podpisaną werjsę Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy ALFUN a.s. można pobrać tutaj

Podpisaną werjsę Podstawowych zasad używania towarów i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem można pobrać tutaj

Warunki sprzedaży i dostaw

verze 2023/01cz

I. Postanowienia początkowe

 1. Zakup i sprzedaż produktów regulują postanowienia zawartej umowy kupna-sprzedaży (zwana dalej „UK-S”). Elementem składowym UK-S są niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostaw (zwane dalej „OWSD”).
 2. Niniejsze OWSD mają zastosowanie do wszystkich zakupów produktów od spółki ALFUN a.s. (zwanej także „sprzedawcą”).
 3. Kupujący jest zobowiązany niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie upływu ważności projektu UK-S, zwrócić zawierdzony projekt UK-S lub złożyć sprzedawcy do zatwierdzenia zmodyfikowaną wersję. Jeżeli sprzedawca nie otrzyma powyższego projektu, wtedy propozycja zawarcia UK-S wygasa i sprzedawca nie jest nią związany, o ile nie potwierdzi, że także w tej sytuacji produkty zostaną dostarczone.
 4. Potvrzený návrh KS zašle kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem.
 5. Odmienne uzgodnienia zawarte w UK-S mają pierwszeństwo przed przepisami OWSD.
 6. W wyniku podpisania UK-S wygasają wszelkie wcześniejsze uzgodnienia i korespondencja (przedstawione intencje) dotyczące zakresu UK-S.

II. Podstawowe warunki umowy

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towary, kupujący zobowiązuje się odebrać towary i zapłacić za dostarczone towary uzgodnioną cenę sprzedaży.
 2. Zgodnie z przep. § 1730 Kodeksu cywilnego informacje dotyczące cen są uważane za poufne.
 3. Sprzedawca nie jest zobowiązany dostarczyć kupującemu towary w terminach określonych w zawartej UK-S, jeżeli kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek należności, sprzedawca automatycznie wydłuża termin dostawy o czas takiej zwłoki.
 4. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o każdej zmianie danych adresowych, płatności i podatkowych (nie później jednak niż do 15 dni od jej wystąpienia).
 5. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z UK-S lub z OWSD, kupujący jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 30 % ceny towarów, będących przedmiotem UK-S. W przypadku odstąpienia sprzedawcy od UK-S zgodnie z art. VI pkt 1 stosuje się przep. art. VI., pkt 3.

III. Cena i warunki płatności

 1. O ile w UK-S nie uzgodniono inaczej, ceny są określone na zasadzie EXW siedziba sprzedawcy i zawierają koszt opakowań transportowych. Warunki dostawy określają przepisy INCOTERMS 2020.
 2. Sprzedawca wystawi fakturę na podstawie faktycznie dostarczonej ilości towarów. Podstawą do ustalenia ceny jest ilość towarów w momencie ich odebrania przez przewoźnika.
 3. Kupujący zapłaci cenę sprzedaży na podstawie faktury (zwanej dalej „fakturą”) wystawionej przez sprzedawcę.
 4. Jeżeli w UK-S została określona jako forma płatności zaliczka (przedpłata), wtedy kupujący zapłaci cenę sprzedaży na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez sprzedawcę. Jeżeli została uzgodniona płatność z góry, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów kupującemu do momentu zapłaty uzgodnionej ceny.
 5. Jeżeli w UK-S uzgodniono formę płatności z zabezpieczeniem (np. gwarancja bankowa, weksel itd.), sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów kupującemu do momentu otrzymania kompletnych i bezbłędnych dokumentów.
 6. Terminy płatności określa UK-S i odnoszą się do daty wystawienia faktury.
 7. Sprzedawca jest upoważniony do obciążenia kupującego, w przypadku opóźnienia płatności, odsetkami umownymi za zwłokę w wysokości 0,05% zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki.
 8. Kupującemu nie przysługuje prawo do wstrzymania się z zapłatą ceny sprzedaży lub jej części, lub reklamowanych towarów przeznaczonych do zwrotu z powodu jakichkolwiek przyczyn, lub jednostronnego skompensowania takich roszczeń, w tym roszczeń wynikających ze złożonych zgłoszeń reklamacyjnych. Strata, kradzież lub uszkodzenie towarów, które nastąpiło po przejściu ryzyka na towarach na kupującego ani zgłoszenie reklamacyjnie nie zwalniają kupującego z obowiązku zapłaty ceny sprzedaży.

IV. Dostawa towarów

 1. Dostawa towarów odbywa się za pomocą transportu drogowego zgodnie z określonymi w UK-S wymaganiami i dyspozycjami kupującego.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do samodzielniego zapewnienia dostawy na koszt własny, w takim przypadku kupujący jest zobowiązany do powiadomienia o tym w sposób udokumentowany sprzedawcy nie później niż do terminu wysyłki towarów przez sprzedawcę. W przypadku zapewnienia własnej dostawy kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów nie później niż do 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu wezwania od sprzedawcy. Jeżeli kupujący po wezwaniu sprzedawcy nie odbierze towarów w uzgodnionych w UK-S terminie i miejscu, sprzedawca może zażądać odszkodowania szkody wynikającej z opóźnionego odbioru; w szczególności może sprzedać towary i żądać zapłaty różnicy pomiędzy pierwotnie uzgodnioną ceną, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży towarów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostawy towarów z tolerancją ilości (masy) +/-10% dla aluminium i stali nierdzewnej oraz +/-20% dla stali.
 4. W przypadku upływu terminu dostawy towarów, termin dostawy ulega wydłużeniu o 25 dni w stosunku do pierwotnego terminu dostawy, jeżeli sprzedawca nie otrzyma od kupującego nie później niż do 5 dni od upływu pierwotnego terminu dostawy pisemne wezwanie, o którym mowa w art. IV.2 c) OWSD. W przypadku przedłużenia terminu dostawy zgodnie z niniejszym punktem sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za zwłokę.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania, po pisemnym ostrzeżeniu skierowanym do kupującego, wszystkich dostaw towarów do pełnego uregulowania wymagalnych zobowiązań kupującego wobec sprzedawcy. Taka czynność sprzedawcy nie jest uważana za zwłokę sprzedawcy w dostawie towarów i nie stanowi podstawy do roszczeń kupującego w zakresie sankcji umownych, odszkodowania lub odstąpienia od UK-S.
 6. Ryzyko powstania szkody w towarach przechodzi na kupującego w momencie załadunku towarów w zakładzie sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zakłada, że kupujący zna podstawowe zasady używania towarów i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem, w szczególności korozją; kupujący jest zobowiązany do przynajmniej przestrzegania tych zasad. Podstawowe zasady określone przez sprzedawcę są dostępne także na stronie internetowej sprzedawcy www.alfun.cz.
 8. W przypadku zwłoki sprzedawcy z dostawą towarów, kupującemu przysługuje prawo do otrzymania kary umownej w wysokości 0,05% ceny sprzedaży niedostarczonych towarów za jeden dzień. Całkowita wysokość naliczonej kary umownej nie może przewyższyć 10% ceny sprzedaży niedostarczonych towarów, przy czym obowiązują przepisy § 2050 Kodeksu cywilnego.

V. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawcy służy prawo własności towarów określonych w UK-S do momentu zapłacenia pełnej ceny sprzedaży za towary i wszystkich należnożci sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany do czasu zapłacenia ceny sprzedaży za towary troszczyć się nimi, chronić je przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
 2. W przypadku gdy kupujący znajdzie się w zwłoce z zapłatą ceny sprzedaży i dysponuje towarem, będącym własnością sprzedawcy, sprzedawcy przysługuje prawo do:
  a) swobodnego dostępu przedstawicieli sprzedawcy na teren nieruchomości kupującego i prawo do otrzymania informacji dotyczących manipulacji z towarem,
  b) wszystkich pożytków kupującego, które powstały mu na skutek nieuprawnionej manipulacji i dyspozycji towarami, aż do czasu zapłaty wszystkich należności sprzedawcy.

W takim przypadku dłużnik-kupującego jest zobowiązany do zapłaty bezpośrednio sprzedawcy, a kupującemu przysługuje prawo do domagania się zapłaty od dłużnika jedynie na rachunek sprzedawcy.

VI. Rozwiązanie umowy kupna-sprzedaży

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od UK-S w następujących przypadkach:
  a) kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego wobec sprzedawcy, lub w przypadku gdy ubezpieczalnia kredytowa odrzuci wniosek o przyznanie dodatkowego limitu ubezpieczeniowego w celu ubezpieczenia należności wobec kupującego;
  b) zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne wobec kupującego;
  c) kupujący naruszy postanowienia UK-S w inny sposób, niż o którym mowa w lit. a), i mimo wezwania sprzedawcy nie usunął takiego naruszenia ani w terminie 20 dni od jego doręczenia.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od UK-S w następujących przypadkach:
  a) sprzedawca pozostaje w zwłoce z dostawą towarów o więcej niż 40 dni;
  b) zostało ogłoszone postępowanie upadłościowe wobec sprzedawcy;
  c) sprzedawca naruszył przepisy UK-S i mimo wezwania kupującego nie usunął takiego naruszenia ani w terminie 20 dni od jego doręczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od UK-S przez sprzedawcę z powodu, o którym mowa w ust. 1., kupujący zobowiązuje się zapłacić na rzecz sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% określonej ceny sprzedaży towarów zgodnie z UK-S w przypadku niewyprodukowanych towarów oraz karę umowną w wysokości 65% określonej ceny sprzedaży już wyprodukowanych towarów objętych odstąpieiem.
 4. W przypadku odstąpienia od UK-S przez sprzedawcę, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu udokumentowanych dodatkowych kosztów, które powstały mu w wyniku odstąpienia, nieprzewyższających 30% wartości towarów zgodnie z przedmiotem rozwiązanej UK-S.

VII. Wady towarów i zgłoszenia reklamacyjne

 1. Wynikające z wad towarów uprawnienia kupującego wygasną, jeżeni nie zostaną zgłoszone sprzedawcy na piśmie, łącznie z określeniem charakteru wad, w następujących terminach:
  a) widoczne wady towarów (np. korozja) i wady w ilości towarów - nie później niż w momencie dostawy;
  b) ukryte wady - natychmiast po wykryciu, nie później jednak niż do 30 dni od dostawy.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia wad towarów na piśmie sprzedawcy w terminach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. W tym samym terminie, razem ze zgłoszeniem wady, jest on zobowiązany do przedstawienia dokumentów i fotografii potwierdzających zasadność zgłoszenia reklamacyjnego oraz przedłożenia uzpełnionego protokołu reklamacji. W przeciwnym razie prawa kupującego wynikające z wad towarów wygasa.
 3. W przypadku różnic ilościowych lub uszkodzenia towarów podczas transportu, kupujący jest zobowiązany do przedstawienia sprzedawcy oryginalnego pisemnego protokołu o odebraniu towarów od przewoźnika łącznie z dokumentacją fotograficzną. Jednocześnie kupujący jest zobowiązany, na wniosek sprzedawcy wykazać przestrzeganie podstawowych zasad używania towarów, o których mowa w art. IV 7 OWSD.
 4. Towary zawierające uszkodzenia objęte zgłoszeniem reklamacyjnym należy przechowywać oddzielnie w pierwotnym stanie, bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedawcy nie mogą one zostać użyte aż do ostatecznego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. W przypadku akceptacji zgłoszenia reklamacyjnego, sprzedawca może według własnego wyboru:
  a) usunąć wykryte wady w odpowiednim terminie,
  b) wykonać uzupełniającą lub dodatkową dostawę na pierwotnych warunkach,
  c) żądać zwrotu towarów, z następnm zwrotem ceny sprzedaży,
  d) obniżyć cenę.

VIII. Odpowiedzialność i siła wyższa

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do żądania odszkodowania szkody, która powstała na skutek naruszenia przepisów UK-S, także poza prawem do otrzymania uzgodnionej kary umownej. Strona umowy, która naruszyła obowiązek wynikający z UK-S, jest zobowiązania do udzielenia odszkodowania drugiej stronie umowy w wysokości nieprzewyższającej wartość towarów.
 2. Strona umowy nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę, jeżeli zostanie wykazane, że niespełnienie obowiązku wynikało z nieprzewidywanych i nieodwracalnych okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, które to nie były możliwe do przewidzenia w czasie zawarcia UK-S i którym nie było możliwe zapobiec, uniknąć ich ani pokonać (zwane także „siłą wyższą”). Za siłę wyższą uważane są w szczególności: działania wojenne, ogłoszone i nieogłoszone, wojny domowe,, bunty i rewolucje, działania piractwa i sabotażowe, klęski żywiołowe, eksplozje, pożary, zniszczenia maszyn, urządzeń produkcyjnych i innych, wszelkiego rodzaju bojkoty, strajki i embarga, zajęcie zakładów i ich oddziałów, które nastąpiło w przedsiębiorstwie sprzedawcy, producenta lub jego poddostawców, ingerencje organów państwa. Okoliczności tzw. siły wyższej można wykazać np. za pomocą potwierdzenia izby handlowej.
 3. Strona umowy będąca pod wpływem siły wyższej, zobowiązuje się do poinformowania o niej i jej skutkach drugiej strony umowy bez zbędnej zwłoki po powzIęciu informacji o niej, w przeciwnym razie ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodą. Zwolnienie z odpowiedzialności jest skuteczne w czasie, w którym trwają siła wyższa lub jej skutki. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia sprzedawcy realizację warunków UK-S, wtedy przysługuje mu prawo do odpowiedniego wydłużenia terminu dostawy towarów.
 4. Zdarzenia siły wyższej zwalniają stronę obowiązaną z obowiązku odszkodowania szkody, zapłaty kar lub innej sankcji na podstawie umowy, z wyjątkiem odsetek należnych drugiej stronie umowy w czasie występowania przyczyn ich płacenia.
 5. W przypadku trwania siły wyższej w okresie dłuższym niż 3 miesiące, każdej stronie umowy przysługuje prawo do odstąpienia od UK-S lub jej części bez jakichkolwiek dalszych roszczeń.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Stosunki prawne wynikające z niniejszej umowy kierują się prawem Republiki Czeskiej, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego (ustawa nr 89/2012 Dz. U. Republiki Czeskiej), zwanego dalej „kc”.
 2. Wszelkie spory wynikające lub związane z UK-S będą rozstrzygane z ostatecznym skutkiem przez Sąd Arbitrażowy działający przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej zgodnie z jego regulaminem przez jednego arbitra mianowanego przez przewodniczącego Sądu Arbitrażowego. Miejscem posiedzenia jest Olomouc. Oprócz tego sprzedawcy przysługuje prawo do zwrócenia się także do regularnego sądu.
 3. UK-S i jej zmiany oraz aneksy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez umocowanych reprezentantów obu stron umowy.
 4. Niniejsze OWSD są do dyspozycji na stronie internetowej sprzedawcy www.alfun.cz

V Bruntále dne 26.6.2023

Ing. Václav Jízdný
Prezes zarządu spółki ALFUN a.s.

Wersja CZ – Podpisaną werjsę Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy ALFUN a.s. można pobrać tutaj

Wersja EN – Podpisaną werjsę Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy ALFUN a.s. można pobrać tutaj

Podpisaną werjsę Podstawowych zasad używania towarów i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem można pobrać tutaj