Értékesítési és szállítási feltételek

verze 2023/01cz

I. Bevezető rendelkezések

 1. Az áruvásárlási és értékesítési feltételeket adásvételi szerződés (a továbbiakban: "AVSz") szabályozza. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") az AVSz részét képezik.
 2. A jelen ÁSZF az ALFUN a.s. (a továbbiakban "eladó") által végzett összes értékesítésre vonatkozik.
 3. A vevő köteles a visszaigazolt AVSz-tervezetet haladéktalanul, de legkésőbb az AVSz-tervezet érvényességi időpontjának lejártáig visszaküldeni vagy ellenajánlatot küldeni az eladónak visszaigazolásra. Ha az eladó ezt nem kapja meg, az AVSz. megkötésére vonatkozó ajánlat érvényét veszti, és az eladót az a továbbiakban nem köti, kivéve, ha az eladó megerősíti, hogy az árut mindenképpen leszállítja.
 4. Potvrzený návrh KS zašle kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem.
 5. Az AVSz eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF rendelkezéseivel szemben.
 6. Az AVSz aláírása megszünteti az AVSz hatályára vonatkozó minden előzetes tárgyalás és levelezés (szándéknyilatkozat) kötelező hatályát.

II. A szerződés alapfeltételei

 1. Az eladó vállalja az áru leszállítását, a vevő pedig vállalja az áru átvételét és a leszállított áru vételárának megállapodás szerinti feltételek szerinti rendezését.
 2. Az árakra információk a Polgári Törvénykönyv 1730. szakasza értelmében bizalmasnak minősülnek.
 3. Az eladó nem köteles az árut a vevőnek a megkötött AVSz szerinti határidőn belül leszállítani, ha a vevő bármilyen fizetési késedelembe esik; az eladó szállítási határideje automatikusan kitolódik e késedelem időtartamával.
 4. A vevő vállalja, hogy a cím, a beszedési és az adóadatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul (de legkésőbb az adatok megváltozását követő 15 napon belül) bejelenti az eladónak.
 5. Az AVSz-ből vagy az ÁSZF-ből eredő kötelezettségek megszegése esetén a vevő köteles az AVSz tárgyát képező áruk ára 30%-ának megfelelő összegű kötbért fizetni. Ha az eladó a VI. cikk 1. pontja alapján eláll az adásvételi szerződéstől, a VI. cikk 3. pontja alkalmazandó.

III. Ár és fizetési feltételek

 1. Ha a felek az AVSz-ben nem állapodtak meg másként, az árak a szállítási csomagolást is beleértve az eladó székhelyén EXW paritáson értendők. Az elfogadott záradékokra az INCOTERMS 2020 alkalmazandó.
 2. Az eladó a ténylegesen leszállított áruk mennyiségének megfelelő adóügyi bizonylatot állít ki. Az ár felszámítása szempontjából az árunak a fuvarozó általi átvételekor fennálló mennyisége a meghatározó.
 3. A cevő a vételárat az eladó által kiállított adóügyi okmány (a továbbiakban: "számla") alapján rendezi.
 4. Amennyiben az AVSz-ben szerepel a fizetési mód - előlegfizetés -, a vevő a vételárat az eladó által kiállított előlegszámla alapján fizeti ki. Ha előlegfizetésről állapodtak meg, az eladó nem köteles az árut a vevőnek átadni mindaddig, amíg a megállapított ár kifizetésre nem került.
 5. Ha a felek az AVSz-ben fizetési biztosítékban (pl. bankgarancia, váltó stb.) állapodtak meg, az eladó nem köteles az árut a vevőnek átadni mindaddig, amíg meg nem kapta a teljes és pontos dokumentumokat.
 6. Az esedékesség az AVSz-ben kerül megadásra, és a számla kiállításához kapcsolódik.
 7. Késedelmes fizetés esetén az eladó jogosult a vevőnek késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke minden egyes késedelmes nap után az esedékes összeg 0,05%-a.
 8. A vevő nem jogosult a vételárat vagy annak egy részét, illetve a visszakövetelt árut bármilyen okból visszatartani, vagy ezeket a követeléseket egyoldalúan beszámítani, beleértve a követelésekből eredő követeléseket is. Sem az áru elvesztése, ellopása vagy károsodása, amely az áru kockázatának a vevőre való átruházása után következik be, sem a benyújtott kárigény nem mentesíti a vevőt vételárfizetési kötelezettsége alól.

IV. Áruszállítás

 1. Az áruk leszállítására a vevő kérésének és az AVSz-ben meghatározott adatoknak megfelelően közúti árufuvarozással kerül sor.
 2. A vevő jogosult a szállítást saját költségén maga megszervezni; ebben az esetben köteles erről az eladót legkésőbb az áru eladó általi feladásáig értesíteni. A vevő vállalja, hogy ha az áru elszállítását saját maga bonyolítja, akkokr az árut legkésőbb az eladó felszólításának kézhezvételét követő 7 naptári napon belül átveszi. Ha a vevő az eladó felszólítását követően nem veszi át az árut az AVSz-ben meghatározott időpontig és helyen, az eladó jogosult az átvétel késedelméből eredő kárai megtérítését követelni; különösképpen jogosult az eladó az árut értékesíteni, és követelni az eredetileg megállapított vételár és az áru értékesítéséért kapott összeg közötti különbözetet.
 3. Az eladó fenntartja a jogot, hogy az alumínium és rozsdamentes acél +/-10%, acél esetében +/-20% mennyiségi (tömeg) tűréshatáron belül szállítson árut.
 4. A szállítási határidő lejárta esetén a szállítási határidő az eredeti szállítási határidőtől számított további 25 nappal meghosszabbodik, kivéve, ha az eladó legkésőbb az eredeti szállítási határidő lejártát követő 5. napon az ÁSZF VI.2.c) cikke szerinti írásos felszólítást kap a vevőtől. A szállítási határidő e pont szerinti meghosszabbítása esetén az eladó nem köteles késedelmi kötbért fizetni.
 5. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a vevőnek küldött írásos felszólítással a vevő felé fennálló valamennyi áruszállítást felfüggessze mindaddig, amíg a vevő az eladóval szemben fennálló kötelezettségeinek teljes összegét nem rendezi. Az eladó ilyen intézkedése nem minősül az eladó áruszállítással kapcsolatos mulasztásának, és nem jogosítja fel a vevőt kötbérre, kártérítésre, sem az AVSz-től való elállásra.
 6. Az áru sérülésének kockázata az áru eladó üzemében történő berakodásának pillanatában száll át a vevőre.
 7. Az eladó feltételezi, hogy a vevő ismeri az áruk kezelésére és a sérülésektől, különösen a korróziótól való védelmére vonatkozó alapvető szabályokat; a vevő köteles legalább ezeket a szabályokat betartani. Az eladó feltételezi, hogy a vevő ismeri az áruk kezelésére és a sérülésektől, különösen a korróziótól való védelmére vonatkozó alapvető szabályokat; ezek a vásárló www.alfun.cz c. honlapján is megtalálhatók.
 8. Ha az eladó késedelembe esik az áru leszállításával, a vevő a le nem szállított áru vételára 0,05%-ának megfelelő napi kötbérre jogosult. A Polgári Törvénykönyv 2050. szakaszának rendelkezéseire is figyelemmel a felszámított kötbér teljes összege nem haladhatja meg a le nem szállított áru vételárának 10%-át.

V. Tulajdonjog fenntartása

 1. Az eladó mindaddig rendelkezik az AVSz-ben feltüntetett áruk tulajdonjogával, amíg a vevú az áruk vételárát és az eladó felé fennálló valamennyi tartozását teljes egészében nem rendezte. A vevő köteles vigyázni az árura, és a vételár kifizetéséig megóvni azt a sérüléstől vagy eltulajdonítástól.
 2. Abban az esetben, ha a vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, és az eladó tulajdonában lévő árut elidegeníti, az:
  a) eladó képviselői szabad belépéssel rendelkeznek a vevő ingatlanába, valamint hozzáférési joguk van az áruk kezelésére vonatkozó adatokhoz,
  b) eladót mindaddig megilleti az eladó az áruk illetéktelen kezeléséből és elidegenítéséből származó minden bevétele, amíg az nem rendezi az eladó felé fennálló valamennyi tartozását.

Ilyen esetben a vevő adósa közvetlenül az eladónak köteles fizetni, és a vevő csak az eladó számlájára jogosult az adóstól fizetést követelni.

VI. Az adásvételi szerződés felmondása

 1. Az eladó jogosult elállni az AVSz-től, ha:
  a) a vevő késedelembe esik az eladóval felé fennálló bármely pénzbeli kötelezettségének megfizetésével, vagy ha a hitelbiztosító társaság megtagadja a vevővel szembeni követelések biztosításához elegendő biztosítási limit nyújtását;
  b) a vevő ellen fizetésképtelenségi eljárás indult;
  c) a vevő az a) pontban foglaltaktól eltérő módon megsértette az AVSz-t, és az eladó felszólítása ellenére sem orvosolta a jogsértést a felszólítás kézbesítésétől számított 20 napon belül.
 2. A vevő jogosult elállni az AVSz-től, ha:
  a) az eladó több mint 40 napot késik az áru leszállításával;
  b) az eladó csődbe ment;
  c) az eladó megsértette az AVSzt-t, és a vevőnek a jogsértés orvoslására vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére a felszólítástól számított 20 munkanapon belül sem orvosolta ezt a jogsértést.
 3. Abban az esetben, ha az eladó az (1) bekezdésben említett okból eláll az AVSz-től, a vevő köteles az eladónak szerződéses kötbért fizetni, amely nem gyártott áruk esetében az AVSz szerinti áru megállapodás szerinti vételárának 10%-a, már legyártott áruk esetében pedig az elállással érintett áru szerződés szerinti vételárának 65%-a.
 4. Amennyiben, ha az eladó eláll az AVSz-től, a vevő jogosult az elállás következtében felmerült, bizonyított többletköltségek megtérítésére, legfeljebb azonban a felmondott AVSz tárgyát képező áruk értékének 30%-áig.

VII. Áruszavatosság és reklamációs eljárás

 1. A vevő áruhibákra vonatkozó igényérvényesítési joga megszűnik, ha nem értesíti az említett határidőkön belül írásban az eladót a hibák jellegéről:
  a) nyilvánvaló áruhibák (pl. korrózió) és az áru mennyiségi eltérései legkésőbb a leszállításkor,
  b) rejtett hibák - azonnal a felfedezéskor, legkésőbb azonban a leszállítást követő 30 napon belül.
 2. A vevő köteles az eladót a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül írásban értesíteni az áruk bármilyen hibájáról. A hiba bejelentésével együtt a vevőnek be kell nyújtania a reklamáció megalapozottságát igazoló dokumentumokat és a fényképes dokumentációt, valamint ugyanezen határidőn belül át kell adnia a kitöltött reklamációs jegyzőkönyvet is. Ellenkező esetben a vevőnek az áru hibájára vonatkozó igénye az érvényét veszíti.
 3. Mennyiségi eltérés vagy az áru szállítás közbeni sérülése esetén a vevő köteles az eladónak benyújtani a fényképes dokumentációval együtt az áru fuvarozótól való átvételéről szóló eredeti írásos jegyzőkönyvet. Ugyanakkor a vevő köteles az eladó kérésére igazolni az áruk kezelésére vonatkozó alapvető, GPCP IV.7. cikke szerinti szabályok betartását.
 4. A sérült, megreklamált árut elkülönítve, eredeti állapotában kell tárolni, és az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem szabad a reklamáció teljes rendezéséig mozgatni, kezelni,
 5. Abban az esetben, ha a panaszos igény elfogadásra kerül, az eladó saját választása szerint:
  a) a feltárt hibákat ésszerű időn belül kijavíthatja,
  b) az eredeti feltételek mellett kiegészítő vagy helyettesítő szállítást végezhet,
  c) a vételár utólagos visszatérítése mellett az áru visszaküldését kérheti,
  d) csökkentheti a vételárat.

VIII. Felelősség és vis maior

 1. Az eladó jogosult az AVSz megszegéséből eredő károk megállapított kötbéren felüli megtérítésére. Az a fél, aki az AVSz szerinti kötelezettségét megszegte, köteles megtéríteni a másik félnek a keletkezett kárt, legfeljebb azonban az áru értékének erejéig.
 2. A szerződő fél nem felel a keletkezett kárért, ha bizonyítja, hogy a kötelezettség nem teljesítését olyan előre nem látható és elkerülhetetlen, rendkívüli körülmények okozták, amelyeket az AVSz megkötésekor nem lehetett előre látni, és amelyeket nem lehetett volna megelőzni, elkerülni vagy leküzdeni (más néven "vis maior"). A vis maior különösen a következőket foglalja magában: háború, legyen az deklarált vagy nem deklarált, polgárháború, lázadás és forradalom, kalózkodás és szabotázs, természeti katasztrófa, robbanás, tűz, gépek, termelési és egyéb létesítmények megsemmisülése, bojkott, sztrájk és bármilyen embargó, az eladó, a gyártó vagy alvállalkozói vállalkozásában bekövetkező gyárak és kirendeltségeik elfoglalása, állami hatóságok beavatkozása. Az úgynevezett vis maior körülményeket például a kereskedelmi kamara igazolásával lehet bizonyítani.
 3. A vis maiorral érintett szerződő fél köteles a tudomására jutást követően haladéktalanul értesíteni a másik felet erről a tényről és annak következményeiről, ellenkező esetben az okozott kárért teljes mértékben felel. A felelősség kizárása mindaddig érvényes, amíg a vis maior vagy annak következménye fennáll. Ha vis maior akadályozza az eladót az AVSz feltételeinek teljesítésében, az eladónak joga van a szállítási határidőt ennek megfelelően meghosszabbítani.
 4. A vis maior események mentesítik a kötelezett felet a kártérítés, pénzbírság vagy egyéb szerződéses kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, kivéve a másik félnek járó kamatok megfizetését mindaddig, amíg fennáll azok megfizetésének oka.
 5. Ha a vis maior 3 hónapnál tovább tart, bármelyik félnek joga van további követelések nélkül elállni az AVSz-től vagy annak egy részétől.

IX. Záró rendelkezések

 1. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviszonyokra a Cseh Köztársaság joga, különösen a 89/2012 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv ("Ptk.") az irányadó.
 2. Az AVSz-ből eredő és azzal kapcsolatos valamennyi vitás kérdést a Cseh Kereskedelmi Kamara és a Cseh Agrárkamara Választottbírósága dönti el véglegesen, annak szabályai szerint, a Választottbíróság elnöke által kijelölt egyetlen választottbíró útján. A választottbírósági eljárás székhelye Olmütz. Ehelyett az eladó jogosult rendes bírósághoz is fordulni.
 3. Az AVSz-t, valamint annak módosításait és kiegészítéseit írásban kell elkészíteni, és azokat mindkét fél felelős képviselőjének kell aláírnia.
 4. Jelen ÁSZF az Eladó honlapján a www.alfun.cz címen érhető el.

V Bruntále dne 26.6.2023

Ing. Václav Jízdný
A társaság igazgatóságának elnöke ALFUN a.s.

CZ verzió – Aláírt változat Az ALFUN a.s. általános értékesítési és szállítási feltételei. letöltheti ITT

EN verzió – Aláírt változat Az ALFUN a.s. általános értékesítési és szállítási feltételei. letöltheti ITT

Az Árukezelési és Sérülés Elleni Védelem Alapvető Szabályait letöltheti ITT

Értékesítési és szállítási feltételek

verze 2023/01cz

I. Bevezető rendelkezések

 1. Az áruvásárlási és értékesítési feltételeket adásvételi szerződés (a továbbiakban: "AVSz") szabályozza. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") az AVSz részét képezik.
 2. A jelen ÁSZF az ALFUN a.s. (a továbbiakban "eladó") által végzett összes értékesítésre vonatkozik.
 3. A vevő köteles a visszaigazolt AVSz-tervezetet haladéktalanul, de legkésőbb az AVSz-tervezet érvényességi időpontjának lejártáig visszaküldeni vagy ellenajánlatot küldeni az eladónak visszaigazolásra. Ha az eladó ezt nem kapja meg, az AVSz. megkötésére vonatkozó ajánlat érvényét veszti, és az eladót az a továbbiakban nem köti, kivéve, ha az eladó megerősíti, hogy az árut mindenképpen leszállítja.
 4. Potvrzený návrh KS zašle kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem.
 5. Az AVSz eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF rendelkezéseivel szemben.
 6. Az AVSz aláírása megszünteti az AVSz hatályára vonatkozó minden előzetes tárgyalás és levelezés (szándéknyilatkozat) kötelező hatályát.

II. A szerződés alapfeltételei

 1. Az eladó vállalja az áru leszállítását, a vevő pedig vállalja az áru átvételét és a leszállított áru vételárának megállapodás szerinti feltételek szerinti rendezését.
 2. Az árakra információk a Polgári Törvénykönyv 1730. szakasza értelmében bizalmasnak minősülnek.
 3. Az eladó nem köteles az árut a vevőnek a megkötött AVSz szerinti határidőn belül leszállítani, ha a vevő bármilyen fizetési késedelembe esik; az eladó szállítási határideje automatikusan kitolódik e késedelem időtartamával.
 4. A vevő vállalja, hogy a cím, a beszedési és az adóadatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul (de legkésőbb az adatok megváltozását követő 15 napon belül) bejelenti az eladónak.
 5. Az AVSz-ből vagy az ÁSZF-ből eredő kötelezettségek megszegése esetén a vevő köteles az AVSz tárgyát képező áruk ára 30%-ának megfelelő összegű kötbért fizetni. Ha az eladó a VI. cikk 1. pontja alapján eláll az adásvételi szerződéstől, a VI. cikk 3. pontja alkalmazandó.

III. Ár és fizetési feltételek

 1. Ha a felek az AVSz-ben nem állapodtak meg másként, az árak a szállítási csomagolást is beleértve az eladó székhelyén EXW paritáson értendők. Az elfogadott záradékokra az INCOTERMS 2020 alkalmazandó.
 2. Az eladó a ténylegesen leszállított áruk mennyiségének megfelelő adóügyi bizonylatot állít ki. Az ár felszámítása szempontjából az árunak a fuvarozó általi átvételekor fennálló mennyisége a meghatározó.
 3. A cevő a vételárat az eladó által kiállított adóügyi okmány (a továbbiakban: "számla") alapján rendezi.
 4. Amennyiben az AVSz-ben szerepel a fizetési mód - előlegfizetés -, a vevő a vételárat az eladó által kiállított előlegszámla alapján fizeti ki. Ha előlegfizetésről állapodtak meg, az eladó nem köteles az árut a vevőnek átadni mindaddig, amíg a megállapított ár kifizetésre nem került.
 5. Ha a felek az AVSz-ben fizetési biztosítékban (pl. bankgarancia, váltó stb.) állapodtak meg, az eladó nem köteles az árut a vevőnek átadni mindaddig, amíg meg nem kapta a teljes és pontos dokumentumokat.
 6. Az esedékesség az AVSz-ben kerül megadásra, és a számla kiállításához kapcsolódik.
 7. Késedelmes fizetés esetén az eladó jogosult a vevőnek késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke minden egyes késedelmes nap után az esedékes összeg 0,05%-a.
 8. A vevő nem jogosult a vételárat vagy annak egy részét, illetve a visszakövetelt árut bármilyen okból visszatartani, vagy ezeket a követeléseket egyoldalúan beszámítani, beleértve a követelésekből eredő követeléseket is. Sem az áru elvesztése, ellopása vagy károsodása, amely az áru kockázatának a vevőre való átruházása után következik be, sem a benyújtott kárigény nem mentesíti a vevőt vételárfizetési kötelezettsége alól.

IV. Áruszállítás

 1. Az áruk leszállítására a vevő kérésének és az AVSz-ben meghatározott adatoknak megfelelően közúti árufuvarozással kerül sor.
 2. A vevő jogosult a szállítást saját költségén maga megszervezni; ebben az esetben köteles erről az eladót legkésőbb az áru eladó általi feladásáig értesíteni. A vevő vállalja, hogy ha az áru elszállítását saját maga bonyolítja, akkokr az árut legkésőbb az eladó felszólításának kézhezvételét követő 7 naptári napon belül átveszi. Ha a vevő az eladó felszólítását követően nem veszi át az árut az AVSz-ben meghatározott időpontig és helyen, az eladó jogosult az átvétel késedelméből eredő kárai megtérítését követelni; különösképpen jogosult az eladó az árut értékesíteni, és követelni az eredetileg megállapított vételár és az áru értékesítéséért kapott összeg közötti különbözetet.
 3. Az eladó fenntartja a jogot, hogy az alumínium és rozsdamentes acél +/-10%, acél esetében +/-20% mennyiségi (tömeg) tűréshatáron belül szállítson árut.
 4. A szállítási határidő lejárta esetén a szállítási határidő az eredeti szállítási határidőtől számított további 25 nappal meghosszabbodik, kivéve, ha az eladó legkésőbb az eredeti szállítási határidő lejártát követő 5. napon az ÁSZF VI.2.c) cikke szerinti írásos felszólítást kap a vevőtől. A szállítási határidő e pont szerinti meghosszabbítása esetén az eladó nem köteles késedelmi kötbért fizetni.
 5. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a vevőnek küldött írásos felszólítással a vevő felé fennálló valamennyi áruszállítást felfüggessze mindaddig, amíg a vevő az eladóval szemben fennálló kötelezettségeinek teljes összegét nem rendezi. Az eladó ilyen intézkedése nem minősül az eladó áruszállítással kapcsolatos mulasztásának, és nem jogosítja fel a vevőt kötbérre, kártérítésre, sem az AVSz-től való elállásra.
 6. Az áru sérülésének kockázata az áru eladó üzemében történő berakodásának pillanatában száll át a vevőre.
 7. Az eladó feltételezi, hogy a vevő ismeri az áruk kezelésére és a sérülésektől, különösen a korróziótól való védelmére vonatkozó alapvető szabályokat; a vevő köteles legalább ezeket a szabályokat betartani. Az eladó feltételezi, hogy a vevő ismeri az áruk kezelésére és a sérülésektől, különösen a korróziótól való védelmére vonatkozó alapvető szabályokat; ezek a vásárló www.alfun.cz c. honlapján is megtalálhatók.
 8. Ha az eladó késedelembe esik az áru leszállításával, a vevő a le nem szállított áru vételára 0,05%-ának megfelelő napi kötbérre jogosult. A Polgári Törvénykönyv 2050. szakaszának rendelkezéseire is figyelemmel a felszámított kötbér teljes összege nem haladhatja meg a le nem szállított áru vételárának 10%-át.

V. Tulajdonjog fenntartása

 1. Az eladó mindaddig rendelkezik az AVSz-ben feltüntetett áruk tulajdonjogával, amíg a vevú az áruk vételárát és az eladó felé fennálló valamennyi tartozását teljes egészében nem rendezte. A vevő köteles vigyázni az árura, és a vételár kifizetéséig megóvni azt a sérüléstől vagy eltulajdonítástól.
 2. Abban az esetben, ha a vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, és az eladó tulajdonában lévő árut elidegeníti, az:
  a) eladó képviselői szabad belépéssel rendelkeznek a vevő ingatlanába, valamint hozzáférési joguk van az áruk kezelésére vonatkozó adatokhoz,
  b) eladót mindaddig megilleti az eladó az áruk illetéktelen kezeléséből és elidegenítéséből származó minden bevétele, amíg az nem rendezi az eladó felé fennálló valamennyi tartozását.

Ilyen esetben a vevő adósa közvetlenül az eladónak köteles fizetni, és a vevő csak az eladó számlájára jogosult az adóstól fizetést követelni.

VI. Az adásvételi szerződés felmondása

 1. Az eladó jogosult elállni az AVSz-től, ha:
  a) a vevő késedelembe esik az eladóval felé fennálló bármely pénzbeli kötelezettségének megfizetésével, vagy ha a hitelbiztosító társaság megtagadja a vevővel szembeni követelések biztosításához elegendő biztosítási limit nyújtását;
  b) a vevő ellen fizetésképtelenségi eljárás indult;
  c) a vevő az a) pontban foglaltaktól eltérő módon megsértette az AVSz-t, és az eladó felszólítása ellenére sem orvosolta a jogsértést a felszólítás kézbesítésétől számított 20 napon belül.
 2. A vevő jogosult elállni az AVSz-től, ha:
  a) az eladó több mint 40 napot késik az áru leszállításával;
  b) az eladó csődbe ment;
  c) az eladó megsértette az AVSzt-t, és a vevőnek a jogsértés orvoslására vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére a felszólítástól számított 20 munkanapon belül sem orvosolta ezt a jogsértést.
 3. Abban az esetben, ha az eladó az (1) bekezdésben említett okból eláll az AVSz-től, a vevő köteles az eladónak szerződéses kötbért fizetni, amely nem gyártott áruk esetében az AVSz szerinti áru megállapodás szerinti vételárának 10%-a, már legyártott áruk esetében pedig az elállással érintett áru szerződés szerinti vételárának 65%-a.
 4. Amennyiben, ha az eladó eláll az AVSz-től, a vevő jogosult az elállás következtében felmerült, bizonyított többletköltségek megtérítésére, legfeljebb azonban a felmondott AVSz tárgyát képező áruk értékének 30%-áig.

VII. Áruszavatosság és reklamációs eljárás

 1. A vevő áruhibákra vonatkozó igényérvényesítési joga megszűnik, ha nem értesíti az említett határidőkön belül írásban az eladót a hibák jellegéről:
  a) nyilvánvaló áruhibák (pl. korrózió) és az áru mennyiségi eltérései legkésőbb a leszállításkor,
  b) rejtett hibák - azonnal a felfedezéskor, legkésőbb azonban a leszállítást követő 30 napon belül.
 2. A vevő köteles az eladót a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül írásban értesíteni az áruk bármilyen hibájáról. A hiba bejelentésével együtt a vevőnek be kell nyújtania a reklamáció megalapozottságát igazoló dokumentumokat és a fényképes dokumentációt, valamint ugyanezen határidőn belül át kell adnia a kitöltött reklamációs jegyzőkönyvet is. Ellenkező esetben a vevőnek az áru hibájára vonatkozó igénye az érvényét veszíti.
 3. Mennyiségi eltérés vagy az áru szállítás közbeni sérülése esetén a vevő köteles az eladónak benyújtani a fényképes dokumentációval együtt az áru fuvarozótól való átvételéről szóló eredeti írásos jegyzőkönyvet. Ugyanakkor a vevő köteles az eladó kérésére igazolni az áruk kezelésére vonatkozó alapvető, GPCP IV.7. cikke szerinti szabályok betartását.
 4. A sérült, megreklamált árut elkülönítve, eredeti állapotában kell tárolni, és az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem szabad a reklamáció teljes rendezéséig mozgatni, kezelni,
 5. Abban az esetben, ha a panaszos igény elfogadásra kerül, az eladó saját választása szerint:
  a) a feltárt hibákat ésszerű időn belül kijavíthatja,
  b) az eredeti feltételek mellett kiegészítő vagy helyettesítő szállítást végezhet,
  c) a vételár utólagos visszatérítése mellett az áru visszaküldését kérheti,
  d) csökkentheti a vételárat.

VIII. Felelősség és vis maior

 1. Az eladó jogosult az AVSz megszegéséből eredő károk megállapított kötbéren felüli megtérítésére. Az a fél, aki az AVSz szerinti kötelezettségét megszegte, köteles megtéríteni a másik félnek a keletkezett kárt, legfeljebb azonban az áru értékének erejéig.
 2. A szerződő fél nem felel a keletkezett kárért, ha bizonyítja, hogy a kötelezettség nem teljesítését olyan előre nem látható és elkerülhetetlen, rendkívüli körülmények okozták, amelyeket az AVSz megkötésekor nem lehetett előre látni, és amelyeket nem lehetett volna megelőzni, elkerülni vagy leküzdeni (más néven "vis maior"). A vis maior különösen a következőket foglalja magában: háború, legyen az deklarált vagy nem deklarált, polgárháború, lázadás és forradalom, kalózkodás és szabotázs, természeti katasztrófa, robbanás, tűz, gépek, termelési és egyéb létesítmények megsemmisülése, bojkott, sztrájk és bármilyen embargó, az eladó, a gyártó vagy alvállalkozói vállalkozásában bekövetkező gyárak és kirendeltségeik elfoglalása, állami hatóságok beavatkozása. Az úgynevezett vis maior körülményeket például a kereskedelmi kamara igazolásával lehet bizonyítani.
 3. A vis maiorral érintett szerződő fél köteles a tudomására jutást követően haladéktalanul értesíteni a másik felet erről a tényről és annak következményeiről, ellenkező esetben az okozott kárért teljes mértékben felel. A felelősség kizárása mindaddig érvényes, amíg a vis maior vagy annak következménye fennáll. Ha vis maior akadályozza az eladót az AVSz feltételeinek teljesítésében, az eladónak joga van a szállítási határidőt ennek megfelelően meghosszabbítani.
 4. A vis maior események mentesítik a kötelezett felet a kártérítés, pénzbírság vagy egyéb szerződéses kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, kivéve a másik félnek járó kamatok megfizetését mindaddig, amíg fennáll azok megfizetésének oka.
 5. Ha a vis maior 3 hónapnál tovább tart, bármelyik félnek joga van további követelések nélkül elállni az AVSz-től vagy annak egy részétől.

IX. Záró rendelkezések

 1. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviszonyokra a Cseh Köztársaság joga, különösen a 89/2012 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv ("Ptk.") az irányadó.
 2. Az AVSz-ből eredő és azzal kapcsolatos valamennyi vitás kérdést a Cseh Kereskedelmi Kamara és a Cseh Agrárkamara Választottbírósága dönti el véglegesen, annak szabályai szerint, a Választottbíróság elnöke által kijelölt egyetlen választottbíró útján. A választottbírósági eljárás székhelye Olmütz. Ehelyett az eladó jogosult rendes bírósághoz is fordulni.
 3. Az AVSz-t, valamint annak módosításait és kiegészítéseit írásban kell elkészíteni, és azokat mindkét fél felelős képviselőjének kell aláírnia.
 4. Jelen ÁSZF az Eladó honlapján a www.alfun.cz címen érhető el.

V Bruntále dne 26.6.2023

Ing. Václav Jízdný
A társaság igazgatóságának elnöke ALFUN a.s.

CZ verzió – Aláírt változat Az ALFUN a.s. általános értékesítési és szállítási feltételei. letöltheti ITT

EN verzió – Aláírt változat Az ALFUN a.s. általános értékesítési és szállítási feltételei. letöltheti ITT

Az Árukezelési és Sérülés Elleni Védelem Alapvető Szabályait letöltheti ITT