Predajné a dodacie podmienky

verze 2023/01cz

I. Úvodné ustanovenia

 1. Kúpa a predaj tovaru sa riadia dojednanou kúpnou zmluvou (ďalej tiež len „KZ“). Súčasťou KZ sú tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej tiež len „VPDP“).
 2. Tieto VPDP sa uplatnia na všetky nákupy od spoločnosti ALFUN a.s. (ďalej tiež len „predávajúci“).
 3. Kupujúci je povinný obratom, najneskôr však do dátumu platnosti návrhu KZ vrátiť potvrdený návrh KZ alebo zaslať protinávrh predávajúcemu na potvrdenie. V prípade, že predávajúci toto neobdrží, návrh na uzavretie KZ zaniká a predávajúci ním naďalej nie je viazaný, ak nepotvrdí, že tovar napriek tomu dodá.
 4. Potvrzený návrh KS zašle kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem.
 5. Odchylné dojednania v KZ majú prednosť pred úpravou uvedenou vo VPDP.
 6. Podpisom KZ zaniká akákoľvek záväznosť všetkých predbežných rokovaní a korešpondencie (vyhlásené zámery) týkajúce sa rozsahu KZ.

II. Základné zmluvné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a kupujúci sa zaväzuje tovar odobrať a zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa dohodnutých podmienok.
 2. Informácie o cenách sú považované za dôverné v zmysle § 1730 OZ.
 3. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehotách podľa uzavretých KZ, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby; o dobu takéhoto omeškania sa automaticky posúva doba dodávky zo strany predávajúceho.
 4. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu každú zmenu adresných, inkasných a daňových údajov, a to bez meškania (najneskôr však do 15 dní) od zmeny údaja.
 5. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z KZ alebo z VPDP je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny tovaru, ktorý tvorí predmet KZ, ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa čl. VI. bod. 1, platí čl. VI., bod 3.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Pokiaľ nie je v KZ dohodnuté inak, sú ceny stanovené na základe dodacej podmienky EXW v sídle predávajúceho vrátane prepravných obalov. Pre dojednané doložky platia INCOTERMS 2020.
 2. Predávajúci vystaví daňový doklad podľa skutočne dodaného množstva tovaru. Pre účtovanie ceny je rozhodujúci údaj o množstve v okamihu prevzatia tovaru prepravcom.
 3. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe daňového dokladu (ďalej tiež len „faktúra“) vystaveného predávajúcim.
 4. Ak je v KZ uvedený spôsob úhrady - záloha (platba vopred), zaplatí kupujúci kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim. Ak bola dohodnutá platba vopred, predávajúci nie je povinný do zaplatenia dohodnutej ceny dodať kupujúcemu tovar.
 5. Ak bol v KZ dohodnutý zaisťovací platobný nástroj (napr. banková záruka, zmenka atď.) nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, dokiaľ neobdrží úplné a presné doklady.
 6. Splatnosť je určená v KZ a viaže sa na vystavenie faktúry.
 7. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu v prípade oneskorenej platby zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 8. Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať kúpnu cenu alebo jej časť, alebo reklamovaný tovar určený na vrátenie z akýchkoľvek dôvodov, ani nesmie tieto nároky jednostranne započítať, a to vrátane nárokov z uplatnených reklamácií. Strata, odcudzenie alebo poškodenie tovaru, ku ktorému došlo po prechode nebezpečenstva k tovaru na kupujúceho ani uplatnená reklamácia nezbavujú kupujúceho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.

IV. Dodanie tovaru

 1. Doprava tovaru sa uskutočňuje cestnou kamiónovou dopravou podľa požiadaviek a pokynov kupujúceho uvedených v KZ.
 2. Kupujúci je oprávnený zaistiť si prepravu sám, na vlastné náklady; v tom prípade je povinný oznámiť toto preukázateľne predávajúcemu najneskôr do doby expedície tovaru predávajúcim. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zaistenia vlastnej dopravy odoberie tovar najneskôr do 7 kalendárnych dní po obdržaní výzvy od predávajúceho. Ak kupujúci po výzve predávajúceho neprevezme tovar v lehote a na mieste dojednanom v KZ, je predávajúci oprávnený žiadať náhradu škody vzniknutej oneskoreným prevzatím; predovšetkým môže predať tovar a žiadať rozdiel medzi pôvodne dohodnutou kúpnou cenou a čistkou získanou z predaja tovaru.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo dodávať tovar v množstevnej (váhovej) tolerancii +/-10 % pri hliníku a nereze a +/-20% pri oceli.
 4. V prípade uplynutia termínu dodania tovaru sa dodacia lehota predlžuje o ďalších 25 dní od pôvodného termínu dodania, ak nedostane predávajúci od kupujúceho najneskôr do 5. dňa od uplynutia pôvodného termínu dodania písomnú výzvu podľa čl. VI.2.c) VPDP. V prípade predĺženia dodacej lehoty podľa tohto bodu nie je predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu z dôvodu omeškania.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo, po písomnom upozornení kupujúcemu, pozastaviť všetky dodávky tovaru kupujúcemu do úplného uhradenia splatných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Toto konanie predávajúceho sa nepovažuje za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru a nezakladá nárok kupujúceho na zmluvné sankcie, náhradu škody a odstúpenie od KZ.
 6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom nakládky tovaru v závode predávajúceho.
 7. Predávajúci predpokladá, že kupujúci pozná základné pravidlá pre manipuláciu s tovarom a jeho ochrany pred poškodením, najmä koróziou; kupujúci je povinný minimálne tieto pravidlá dodržiavať. Základné pravidlá stanovené predávajúcim sú taktiež k dispozícii na webových stránkach predávajúceho www.alfun.cz.
 8. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru denne. Celková výška vyúčtovanej zmluvnej pokuty neprekročí 10 % kúpnej ceny nedodaného tovaru, pričom platia ustanovenia § 2050 Občianskeho zákonníka.

V. Výhrada vlastníctva

 1. Predávajúcemu náleží vlastnícke právo k tovaru špecifikovanému v KZ až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar a všetkých splatných pohľadávok predávajúceho. Kupujúci je povinný sa o tovar do zaplatenia kúpnej ceny starať, chrániť ho pred poškodením alebo odcudzením.
 2. V prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, a disponuje s tovarom vo vlastníctve predávajúceho, má predávajúci právo:
  a) voľného vstupu zástupcov predávajúceho do nehnuteľností kupujúceho a právo na sprístupnenie údajov o manipulácii s tovarom,
  b) na akékoľvek výnosy kupujúceho, ktoré mu v dôsledku neoprávnenej manipulácie a dispozície s tovarom vznikli, a to až do zaplatenia všetkých pohľadávok predávajúceho.

V takom prípade je dlžník kupujúceho povinný plniť priamo predávajúcemu a kupujúci je oprávnený požadovať úhradu od dlžníka iba na účet predávajúceho.

VI. Ukončenie kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od KZ v prípade, že:
  a) kupujúci je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu, alebo ak úverová poisťovňa odmietne poskytnúť dostatočný poistný limit pre poistenie pohľadávok voči kupujúcemu;
  b) voči kupujúcemu bolo zahájené úpadkové konanie;
  c) kupujúci porušil KZ inak, než podľa písmena a), a napriek výzve predávajúceho k náprave, toto porušenie nenapravil ani v lehote 20 dní od doručenia výzvy.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od KZ v prípade, že:
  a) predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 40 dní;
  b) na predávajúceho bol vyhlásený konkurz;
  c) predávajúci porušil KZ a napriek písomnej výzve kupujúceho k náprave, toto porušenie nenapravil ani v lehote 20 pracovných dní od doručenia výzvy.
 3. V prípade odstúpenia od KZ zo strany predávajúceho z dôvodu uvedeného v odseku 1., je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej kúpnej ceny tovaru podľa KZ v prípade nevyrobeného tovaru a zmluvnú pokutu vo výške 65 % z dohodnutej kúpnej ceny už vyrobeného tovaru, ktorého sa odstúpenie týka.
 4. V prípade odstúpenia od KZ zo strany predávajúceho, má kupujúci právo na náhradu preukázaných dodatočných nákladov, ktoré mu vzniknú v dôsledku odstúpenia, maximálne do výšky 30 % z hodnoty tovaru, ktorý bol predmetom ukončenej KZ.

VII. Chyby tovaru a reklamácie

 1. Právo kupujúceho z chýb tovaru zaniká, ak neoznámi písomne predávajúcemu povahu chýb v nasledovných lehotách:
  a) zjavné chyby tovaru (napr. korózia) a chyby v množstve tovaru najneskôr pri dodaní,
  b) skryté chyby – ihneď po zistení najneskôr však do 30 dní od dodania.
 2. Chyby tovaru musí kupujúci písomne oznámiť predávajúcemu v lehotách uvedených v odseku 1 tohto článku. Spolu s oznámením o chybách musí v tej istej lehote doložiť doklady a fotodokumentáciu, z ktorých vyplýva oprávnenosť reklamácie a doručiť vyplnený reklamačný protokol. Inak právo kupujúceho z chýb tovaru zaniká.
 3. V prípade rozdielov v množstve alebo poškodenia tovaru počas prepravy, je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál písomného zápisu o prevzatí tovaru od prepravcu spolu s fotodokumentáciou. Kupujúci je súčasne povinný na žiadosť predávajúceho preukázať dodržanie základných pravidiel nakladania s tovarom podľa čl. IV.7. VPDP.
 4. Poškodený, reklamovaný tovar musí byť uskladnený oddelene, v pôvodnom stave a bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho sa s ním nesmie manipulovať až do úplného vyriešenia reklamácie.
 5. V prípade uznania reklamácie, môže predávajúci podľa vlastnej voľby:
  a) zistené chyby v primeranej lehote odstrániť,
  b) uskutočniť doplňujúcu, resp. náhradnú dodávku podľa pôvodných podmienok;
  c) požadovať vrátenie tovaru s následným vrátením kúpnej ceny;
  d) znížiť cenu.

VIII. Zodpovednosť a vyššia moc

 1. Predávajúci má nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením KZ, a to aj popri nároku na dohodnutú zmluvnú pokutu. Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z KZ, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu, avšak maximálne do výšky hodnoty tovaru.
 2. Zmluvná strana nie je zodpovedná za vzniknutú škodu, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti vzniklo následkom nepredvídaných a neodvratných okolností mimoriadnej povahy, ktoré nebolo možné v čase uzavretia KZ predpokladať, a ktorým sa nedalo zabrániť, vyhnúť, a ktoré nebolo možné prekonať (ďalej len ako „vyššia moc“) . Za vyššiu moc sa považujú predovšetkým: vojny, vyhlásené aj nevyhlásené, občianske vojny, vzbury a revolúcie, pirátske činy a sabotáže, prírodné katastrofy, explózie, požiare, zničenie strojov, výrobných a iných zariadení, bojkoty, štrajky a embarga každého druhu, obsadenia závodov a ich pobočiek, ktoré nastali v podniku predávajúceho, výrobcu, resp. jeho subdodávateľov, zásahy úradov štátu. Okolnosti tzv. vyššej moci možno preukázať napr. potvrdením obchodnej komory.
 3. Zmluvná strana, u ktorej vznikli okolnosti vyššej moci, je povinná túto skutočnosť a jej následky oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nej dozvedela, inak zodpovedá za spôsobenú škodu v plnom rozsahu. Vylúčenie zodpovednosti je účinné po dobu, počas ktorej vyššia moc, resp. jej následok trvá. Ak vyššia moc bráni predávajúcemu plniť podmienky KZ, má právo primerane predĺžiť termín dodávky tovaru.
 4. Udalosti vyššej moci oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, pokuty alebo iné zmluvne dohodnuté sankcie, s výnimkou úhrady úrokov, ktoré dlhuje druhej zmluvnej strane, a to po dobu existencie dôvodu ich platenia.
 5. Ak vyššia moc trvá dlhšie ako 3 mesiace, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpiť od KZ, resp. jej časti, bez ďalších nárokov.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom České republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom („OZ“).
 2. Všetky spory vznikajúce z KZ a v súvislosti s ňou budú s konečnou platnosťou rozhodnuté Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho poriadku jedným rozhodcom vymenovaným predsedom Rozhodcovského súdu. Miestom konania je Olomouc. Namiesto toho je predávajúci oprávnený obrátiť sa aj na riadny súd.
 3. KZ a jej zmeny a dodatky vyžadujú písomnú formu a podpis zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán.
 4. Tieto VPDP sú k dispozícii na webových stránkach predávajúceho www.alfun.cz.

V Bruntále dne 26.6.2023

Ing. Václav Jízdný
Predseda predstavenstva spoločnosti ALFUN a.s.

CZ verzia – Podpísanú verziu Všeobecných predajných a dodacích podmienok spoločnosti ALFUN a.s. si môžete stiahnuť tu.

EN verzia – Podpísanú verziu Všeobecných predajných a dodacích podmienok spoločnosti ALFUN a.s. si môžete stiahnuť tu.

Podpísanú verziu Základných pravidiel pre nakladanie s tovarom a jeho ochranou pred poškodením si môžete stiahnuť tu.

Predajné a dodacie podmienky

verze 2023/01cz

I. Úvodné ustanovenia

 1. Kúpa a predaj tovaru sa riadia dojednanou kúpnou zmluvou (ďalej tiež len „KZ“). Súčasťou KZ sú tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej tiež len „VPDP“).
 2. Tieto VPDP sa uplatnia na všetky nákupy od spoločnosti ALFUN a.s. (ďalej tiež len „predávajúci“).
 3. Kupujúci je povinný obratom, najneskôr však do dátumu platnosti návrhu KZ vrátiť potvrdený návrh KZ alebo zaslať protinávrh predávajúcemu na potvrdenie. V prípade, že predávajúci toto neobdrží, návrh na uzavretie KZ zaniká a predávajúci ním naďalej nie je viazaný, ak nepotvrdí, že tovar napriek tomu dodá.
 4. Potvrzený návrh KS zašle kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem.
 5. Odchylné dojednania v KZ majú prednosť pred úpravou uvedenou vo VPDP.
 6. Podpisom KZ zaniká akákoľvek záväznosť všetkých predbežných rokovaní a korešpondencie (vyhlásené zámery) týkajúce sa rozsahu KZ.

II. Základné zmluvné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a kupujúci sa zaväzuje tovar odobrať a zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa dohodnutých podmienok.
 2. Informácie o cenách sú považované za dôverné v zmysle § 1730 OZ.
 3. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehotách podľa uzavretých KZ, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby; o dobu takéhoto omeškania sa automaticky posúva doba dodávky zo strany predávajúceho.
 4. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu každú zmenu adresných, inkasných a daňových údajov, a to bez meškania (najneskôr však do 15 dní) od zmeny údaja.
 5. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z KZ alebo z VPDP je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny tovaru, ktorý tvorí predmet KZ, ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa čl. VI. bod. 1, platí čl. VI., bod 3.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Pokiaľ nie je v KZ dohodnuté inak, sú ceny stanovené na základe dodacej podmienky EXW v sídle predávajúceho vrátane prepravných obalov. Pre dojednané doložky platia INCOTERMS 2020.
 2. Predávajúci vystaví daňový doklad podľa skutočne dodaného množstva tovaru. Pre účtovanie ceny je rozhodujúci údaj o množstve v okamihu prevzatia tovaru prepravcom.
 3. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe daňového dokladu (ďalej tiež len „faktúra“) vystaveného predávajúcim.
 4. Ak je v KZ uvedený spôsob úhrady - záloha (platba vopred), zaplatí kupujúci kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim. Ak bola dohodnutá platba vopred, predávajúci nie je povinný do zaplatenia dohodnutej ceny dodať kupujúcemu tovar.
 5. Ak bol v KZ dohodnutý zaisťovací platobný nástroj (napr. banková záruka, zmenka atď.) nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, dokiaľ neobdrží úplné a presné doklady.
 6. Splatnosť je určená v KZ a viaže sa na vystavenie faktúry.
 7. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu v prípade oneskorenej platby zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 8. Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať kúpnu cenu alebo jej časť, alebo reklamovaný tovar určený na vrátenie z akýchkoľvek dôvodov, ani nesmie tieto nároky jednostranne započítať, a to vrátane nárokov z uplatnených reklamácií. Strata, odcudzenie alebo poškodenie tovaru, ku ktorému došlo po prechode nebezpečenstva k tovaru na kupujúceho ani uplatnená reklamácia nezbavujú kupujúceho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.

IV. Dodanie tovaru

 1. Doprava tovaru sa uskutočňuje cestnou kamiónovou dopravou podľa požiadaviek a pokynov kupujúceho uvedených v KZ.
 2. Kupujúci je oprávnený zaistiť si prepravu sám, na vlastné náklady; v tom prípade je povinný oznámiť toto preukázateľne predávajúcemu najneskôr do doby expedície tovaru predávajúcim. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zaistenia vlastnej dopravy odoberie tovar najneskôr do 7 kalendárnych dní po obdržaní výzvy od predávajúceho. Ak kupujúci po výzve predávajúceho neprevezme tovar v lehote a na mieste dojednanom v KZ, je predávajúci oprávnený žiadať náhradu škody vzniknutej oneskoreným prevzatím; predovšetkým môže predať tovar a žiadať rozdiel medzi pôvodne dohodnutou kúpnou cenou a čistkou získanou z predaja tovaru.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo dodávať tovar v množstevnej (váhovej) tolerancii +/-10 % pri hliníku a nereze a +/-20% pri oceli.
 4. V prípade uplynutia termínu dodania tovaru sa dodacia lehota predlžuje o ďalších 25 dní od pôvodného termínu dodania, ak nedostane predávajúci od kupujúceho najneskôr do 5. dňa od uplynutia pôvodného termínu dodania písomnú výzvu podľa čl. VI.2.c) VPDP. V prípade predĺženia dodacej lehoty podľa tohto bodu nie je predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu z dôvodu omeškania.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo, po písomnom upozornení kupujúcemu, pozastaviť všetky dodávky tovaru kupujúcemu do úplného uhradenia splatných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Toto konanie predávajúceho sa nepovažuje za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru a nezakladá nárok kupujúceho na zmluvné sankcie, náhradu škody a odstúpenie od KZ.
 6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom nakládky tovaru v závode predávajúceho.
 7. Predávajúci predpokladá, že kupujúci pozná základné pravidlá pre manipuláciu s tovarom a jeho ochrany pred poškodením, najmä koróziou; kupujúci je povinný minimálne tieto pravidlá dodržiavať. Základné pravidlá stanovené predávajúcim sú taktiež k dispozícii na webových stránkach predávajúceho www.alfun.cz.
 8. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru denne. Celková výška vyúčtovanej zmluvnej pokuty neprekročí 10 % kúpnej ceny nedodaného tovaru, pričom platia ustanovenia § 2050 Občianskeho zákonníka.

V. Výhrada vlastníctva

 1. Predávajúcemu náleží vlastnícke právo k tovaru špecifikovanému v KZ až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar a všetkých splatných pohľadávok predávajúceho. Kupujúci je povinný sa o tovar do zaplatenia kúpnej ceny starať, chrániť ho pred poškodením alebo odcudzením.
 2. V prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, a disponuje s tovarom vo vlastníctve predávajúceho, má predávajúci právo:
  a) voľného vstupu zástupcov predávajúceho do nehnuteľností kupujúceho a právo na sprístupnenie údajov o manipulácii s tovarom,
  b) na akékoľvek výnosy kupujúceho, ktoré mu v dôsledku neoprávnenej manipulácie a dispozície s tovarom vznikli, a to až do zaplatenia všetkých pohľadávok predávajúceho.

V takom prípade je dlžník kupujúceho povinný plniť priamo predávajúcemu a kupujúci je oprávnený požadovať úhradu od dlžníka iba na účet predávajúceho.

VI. Ukončenie kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od KZ v prípade, že:
  a) kupujúci je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu, alebo ak úverová poisťovňa odmietne poskytnúť dostatočný poistný limit pre poistenie pohľadávok voči kupujúcemu;
  b) voči kupujúcemu bolo zahájené úpadkové konanie;
  c) kupujúci porušil KZ inak, než podľa písmena a), a napriek výzve predávajúceho k náprave, toto porušenie nenapravil ani v lehote 20 dní od doručenia výzvy.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od KZ v prípade, že:
  a) predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 40 dní;
  b) na predávajúceho bol vyhlásený konkurz;
  c) predávajúci porušil KZ a napriek písomnej výzve kupujúceho k náprave, toto porušenie nenapravil ani v lehote 20 pracovných dní od doručenia výzvy.
 3. V prípade odstúpenia od KZ zo strany predávajúceho z dôvodu uvedeného v odseku 1., je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej kúpnej ceny tovaru podľa KZ v prípade nevyrobeného tovaru a zmluvnú pokutu vo výške 65 % z dohodnutej kúpnej ceny už vyrobeného tovaru, ktorého sa odstúpenie týka.
 4. V prípade odstúpenia od KZ zo strany predávajúceho, má kupujúci právo na náhradu preukázaných dodatočných nákladov, ktoré mu vzniknú v dôsledku odstúpenia, maximálne do výšky 30 % z hodnoty tovaru, ktorý bol predmetom ukončenej KZ.

VII. Chyby tovaru a reklamácie

 1. Právo kupujúceho z chýb tovaru zaniká, ak neoznámi písomne predávajúcemu povahu chýb v nasledovných lehotách:
  a) zjavné chyby tovaru (napr. korózia) a chyby v množstve tovaru najneskôr pri dodaní,
  b) skryté chyby – ihneď po zistení najneskôr však do 30 dní od dodania.
 2. Chyby tovaru musí kupujúci písomne oznámiť predávajúcemu v lehotách uvedených v odseku 1 tohto článku. Spolu s oznámením o chybách musí v tej istej lehote doložiť doklady a fotodokumentáciu, z ktorých vyplýva oprávnenosť reklamácie a doručiť vyplnený reklamačný protokol. Inak právo kupujúceho z chýb tovaru zaniká.
 3. V prípade rozdielov v množstve alebo poškodenia tovaru počas prepravy, je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál písomného zápisu o prevzatí tovaru od prepravcu spolu s fotodokumentáciou. Kupujúci je súčasne povinný na žiadosť predávajúceho preukázať dodržanie základných pravidiel nakladania s tovarom podľa čl. IV.7. VPDP.
 4. Poškodený, reklamovaný tovar musí byť uskladnený oddelene, v pôvodnom stave a bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho sa s ním nesmie manipulovať až do úplného vyriešenia reklamácie.
 5. V prípade uznania reklamácie, môže predávajúci podľa vlastnej voľby:
  a) zistené chyby v primeranej lehote odstrániť,
  b) uskutočniť doplňujúcu, resp. náhradnú dodávku podľa pôvodných podmienok;
  c) požadovať vrátenie tovaru s následným vrátením kúpnej ceny;
  d) znížiť cenu.

VIII. Zodpovednosť a vyššia moc

 1. Predávajúci má nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením KZ, a to aj popri nároku na dohodnutú zmluvnú pokutu. Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu z KZ, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu, avšak maximálne do výšky hodnoty tovaru.
 2. Zmluvná strana nie je zodpovedná za vzniknutú škodu, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti vzniklo následkom nepredvídaných a neodvratných okolností mimoriadnej povahy, ktoré nebolo možné v čase uzavretia KZ predpokladať, a ktorým sa nedalo zabrániť, vyhnúť, a ktoré nebolo možné prekonať (ďalej len ako „vyššia moc“) . Za vyššiu moc sa považujú predovšetkým: vojny, vyhlásené aj nevyhlásené, občianske vojny, vzbury a revolúcie, pirátske činy a sabotáže, prírodné katastrofy, explózie, požiare, zničenie strojov, výrobných a iných zariadení, bojkoty, štrajky a embarga každého druhu, obsadenia závodov a ich pobočiek, ktoré nastali v podniku predávajúceho, výrobcu, resp. jeho subdodávateľov, zásahy úradov štátu. Okolnosti tzv. vyššej moci možno preukázať napr. potvrdením obchodnej komory.
 3. Zmluvná strana, u ktorej vznikli okolnosti vyššej moci, je povinná túto skutočnosť a jej následky oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nej dozvedela, inak zodpovedá za spôsobenú škodu v plnom rozsahu. Vylúčenie zodpovednosti je účinné po dobu, počas ktorej vyššia moc, resp. jej následok trvá. Ak vyššia moc bráni predávajúcemu plniť podmienky KZ, má právo primerane predĺžiť termín dodávky tovaru.
 4. Udalosti vyššej moci oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, pokuty alebo iné zmluvne dohodnuté sankcie, s výnimkou úhrady úrokov, ktoré dlhuje druhej zmluvnej strane, a to po dobu existencie dôvodu ich platenia.
 5. Ak vyššia moc trvá dlhšie ako 3 mesiace, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpiť od KZ, resp. jej časti, bez ďalších nárokov.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom České republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom („OZ“).
 2. Všetky spory vznikajúce z KZ a v súvislosti s ňou budú s konečnou platnosťou rozhodnuté Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho poriadku jedným rozhodcom vymenovaným predsedom Rozhodcovského súdu. Miestom konania je Olomouc. Namiesto toho je predávajúci oprávnený obrátiť sa aj na riadny súd.
 3. KZ a jej zmeny a dodatky vyžadujú písomnú formu a podpis zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán.
 4. Tieto VPDP sú k dispozícii na webových stránkach predávajúceho www.alfun.cz.

V Bruntále dne 26.6.2023

Ing. Václav Jízdný
Predseda predstavenstva spoločnosti ALFUN a.s.

CZ verzia – Podpísanú verziu Všeobecných predajných a dodacích podmienok spoločnosti ALFUN a.s. si môžete stiahnuť tu.

EN verzia – Podpísanú verziu Všeobecných predajných a dodacích podmienok spoločnosti ALFUN a.s. si môžete stiahnuť tu.

Podpísanú verziu Základných pravidiel pre nakladanie s tovarom a jeho ochranou pred poškodením si môžete stiahnuť tu.