Oznamovanie protiprávneho konania

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Českej republiky, najmä ustanoveniami Zákona č. 171/2023 Sb., o ochrane oznamovateľov,, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je příslušnou pověřenou osobou pro výkon činností dle zákona o ochraně oznamovatelů v ALFUN a.s. paní Ing. Eva Hanousková, Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál.

Oznamovateľ je oprávnený oznámiť príslušnej oprávnenej osobe prostredníctvom interného systému oznamovania protispoločenskej činnosti, a to: 

Spoločnosť ALFUN a.s. vylučuje prijímánie oznámení podľa zákona od osôb, ktoré pre ňu nevykonávajú prácu alebo inú obdobnú činnost podľa § 2 odst. 3 písm. a), b) h) alebo i). Oznámenia podané vyššie uvedenými spôsobmi bez zverejnenia totožnosti oznamovateľa (anonymne) sa nebudú brať do úvahy.

Interný oznamovateľský systém spoločnosti ALFUN a.s. môžu využívať aj zamestnanci spoločností AFBH a.s., ALFUN sk, ALFUN HU a PROCESSING a.s.

Oznamovanie protiprávneho konania

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Českej republiky, najmä ustanoveniami Zákona č. 171/2023 Sb., o ochrane oznamovateľov,, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je příslušnou pověřenou osobou pro výkon činností dle zákona o ochraně oznamovatelů v ALFUN a.s. paní Ing. Eva Hanousková, Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál.

Oznamovateľ je oprávnený oznámiť príslušnej oprávnenej osobe prostredníctvom interného systému oznamovania protispoločenskej činnosti, a to: 

Spoločnosť ALFUN a.s. vylučuje prijímánie oznámení podľa zákona od osôb, ktoré pre ňu nevykonávajú prácu alebo inú obdobnú činnost podľa § 2 odst. 3 písm. a), b) h) alebo i). Oznámenia podané vyššie uvedenými spôsobmi bez zverejnenia totožnosti oznamovateľa (anonymne) sa nebudú brať do úvahy.

Interný oznamovateľský systém spoločnosti ALFUN a.s. môžu využívať aj zamestnanci spoločností AFBH a.s., ALFUN sk, ALFUN HU a PROCESSING a.s.